Advies Geborgde Zetels in waterschapsbesturen

  Op 5 juni 2020 heeft de commissie Boelhouwer haar rapport ‘Geborgd gewogen - advies over de geborgde zetels in waterschapsbesturen’ aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat aangeboden. Omdat het een onderwerp is dat bij veel partijen leeft en belanghebbenden zich nog niet over het advies hebben kunnen uitspreken, heeft de minister het OFL verzocht om een consultatieproces in te richten. In de consultatie vraagt het OFL belanghebbenden om breed te reflecteren op het advies.

Digitale consultatie

Het OFL wil zo breed mogelijk meningen, standpunten en sentimenten rondom het advies ophalen. Daarom heeft er via deze website van eind augustus tot 3 oktober 2020 een digitale consultatie plaatsgevonden die openstond voor alle belanghebbenden.

Gesprekken met stakeholders

Het OFL gaat in gesprek met waterschappen, de benoemende organisaties (LTO, VBNE en VNO-NCW), de Unie van Waterschappen, een aantal departementen (LNV, BZK, IenW, EZK en AZ), het IPO en de VNG.

Voor de gesprekken met waterschappen sluit het OFL aan bij de online klankbordbijeenkomsten die de Unie van Waterschappen in augustus en september organiseert.

Analyse en verdiepende bijeenkomst

Na een eerste analyse van de consultatie-inbreng organiseert het OFL een bijeenkomst met stakeholders voor een verdere verdieping van deze eerste analyse.

Relatie met andere consultaties

Het OFL zal de resultaten van andere lopende consultaties (bijvoorbeeld de internetconsultatie over de initiatiefwet van GroenLinks) over de geborgde zetels zoveel mogelijk integreren in haar analyse.

Planning consultatieproces

De consultatie van het OFL is opgedeeld in de volgende stappen:

Activiteit

Inhoud

Wanneer

Issue- en stakeholderanalyse

Brede digitale consultatie over het advies in combinatie met gesprekken met stakeholders.

Juli, augustus, september 2020

Analyse opbrengst
Verdiepende bijeenkomst met stakeholders.

Oktober 2020

Opstellen rapport
Finale toetsing bij stakeholders; aanbieding rapport aan de minister.

November, december 2020

 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen