Nationaal Water Programma

Nederland is een waterland. We leven met, naast, op, en in het water. Onder de Waterwet moeten iedere zes jaar twee nationale plannen worden opgesteld. Hiervoor is het Nationaal Waterplan voor wet- en regelgeving opgesteld en voor beheer is er het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren. Deze twee plannen worden voor de periode van 2022-2027 in één programma samengebracht in het Nationaal Water Programma (NWP). Het OFL is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gevraagd om een consultatie voor dit programma vorm te geven.

De consultatie vond plaats tijdens een online bijeenkomst op 22 september. De consultatie was ook een startpunt om meer verbinding tussen de verschillende ‘water’ projecten op te zoeken en deze meer in samenhang te bezien, samen met de OFL-deelnemers. Het OFL werkt daarom toe naar een ‘watercommunity’. Wilt u hier over mee praten, neem dan contact op met Mieke Visch.

Participatieproces NWP

Het Nationaal Water Programma is een overkoepelend waterprogramma waar verschillende deelonderwerpen en (beleids)trajecten samenkomen en wettelijk verankerd worden. Veel van die trajecten volgen een eigen participatieproces. Het NWP participatieproces richt zich vooral op de hoofdlijnen en samenhang. De OFL consultatiebijeenkomst vormt een belangrijk onderdeel hiervan. Na 22 september heeft het OFL op basis van de consultatie een advies voor de minister van Infrastructuur en Waterstaat opgesteld. Het advies vindt u hier.

 Start zienswijzeprocedure

Het OFL-advies en de detailopmerkingen zijn gebruikt om het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 verder te verbeteren. Op maandag 22 maart 2021 start het ministerie van IenW de zienswijzenprocedure over het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027. U kunt de stukken inzien en een zienswijze indienen op www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma, waar u ook meer informatie vindt over de procedure. U kunt een zienswijze indienen tot en met dinsdag 21 september 2021.

 

 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen