Nationaal Water Programma

Nederland is een waterland. We leven met, naast, op, en in het water. Onder de Waterwet moeten iedere zes jaar twee nationale plannen worden opgesteld. Hiervoor is het Nationaal Waterplan voor wet- en regelgeving opgesteld en voor beheer is er het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren. Deze twee plannen worden voor de periode van 2022-2027 in één programma samengebracht in het Nationaal Water Programma (NWP). Het OFL is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gevraagd om een consultatie voor dit programma vorm te geven.

De consultatie vindt plaats tijdens een online bijeenkomst in september. De consultatie is ook een startpunt om meer verbinding tussen de verschillende ‘water’ projecten op te zoeken en deze meer in samenhang te bezien, samen met de OFL-deelnemers. Het OFL werkt daarom toe naar een ‘watercommunity’. Daarover volgt later dit jaar meer informatie

Participatieproces NWP

Het Nationaal Water Programma is een overkoepelend waterprogramma waar verschillende deelonderwerpen en (beleids)trajecten samenkomen en wettelijk verankerd worden. Veel van die trajecten volgen een eigen participatieproces. Het NWP participatieproces richt zich vooral op de hoofdlijnen en samenhang. De OFL consultatiebijeenkomst vormt een belangrijk onderdeel hiervan. Na 22 september stelt het OFL op basis van de consultatie een advies op voor de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

 

 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen