Beleidslijn grote rivieren

Om activiteiten in de uiterwaarden en het rivierbed van de grote rivieren te kunnen beoordelen, is de Beleidslijn grote rivieren opgesteld. De beleidslijn bevat ten eerste afwegingen voor de toelaatbaarheid van nieuwe en gewijzigde activiteiten. Ten tweede stelt de beleidslijn rivierkundige randvoorwaarden vast. Daarmee geeft de beleidslijn kaders aan voor vergunningverlening.

Evaluatie Beleidslijn grote rivieren 

Eind februari 2016 is de evaluatie van de Beleidslijn grote rivieren afgerond. De Beleidslijn grote rivieren heeft twee concrete doelstellingen:

  • De beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed behouden.
  • Ontwikkelingen tegengaan die rivierverruiming door verbreding en verlaging nu en in de toekomst onmogelijk maken.

In de evaluatie zijn zowel het beleid zelf, de beleidsuitwerkingen en de beleidsuitvoering in de praktijk geanalyseerd.

Rol OFL bij de Beleidslijn Grote Rivieren

Aan de hand van interviews en casussen zijn beelden, verklaringen en rollen geïnventariseerd, inclusief aanknopingspunten voor verbetering en aanpassing van de Beleidslijn grote rivieren. Daarnaast zijn twee expertsessies georganiseerd rondom relevante beleidsontwikkelingen en natuur. Aanleiding voor de evaluatie zijn beleidsontwikkelingen in de ruimtelijke ontwikkeling en waterveiligheid, signalen uit de omgeving over de werking van de Beleidslijn grote rivieren en het feit dat de huidige beleidslijn nu bijna tien jaar in werking is.

Meer informatie

Bekijk de Beleidslijn grote rivieren op de website van de Helpdesk Water

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl