Beleidslijn Grote Rivieren

Om activiteiten in de uiterwaarden en het rivierbed van de grote rivieren te kunnen beoordelen is de beleidslijn grote rivieren opgesteld. De beleidslijn bevat ten eerste afwegingen voor de toelaatbaarheid van nieuwe en gewijzigde activiteiten. Ten tweede stelt de beleidslijn rivierkundige randvoorwaarden vast. Daarmee geeft de beleidslijn kaders aan voor vergunningverlening.

Evaluatie Beleidslijn Grote Rivieren 

Eind februari 2016 is de evaluatie van de Beleidslijn Grote Rivieren afgerond. De Beleidslijn Grote Rivieren heeft twee concrete doelstellingen:

  • De beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed behouden;
  • Ontwikkelingen tegen gaan die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken.

In de evaluatie zijn zowel het beleid zelf, de beleidsuitwerkingen en de beleidsuitvoering in de praktijk geanalyseerd.

Aan de hand van interviews en casussen (met als gevolg vaak jarenlange discussies) zijn beelden, verklaringen en ieders rol daarin geïnventariseerd, inclusief aanknopingspunten voor verbetering en aanpassing van de Beleidslijn Grote Rivieren. Daarnaast zijn twee expertsessies georganiseerd rondom relevante beleidsontwikkelingen en natuur. Aanleiding voor de evaluatie zijn beleidsontwikkelingen in de ruimtelijke ontwikkeling en waterveiligheid, signalen uit de omgeving over de werking van de Beleidslijn Grote Rivieren en het feit dat de huidige Beleidslijn nu bijna tien jaar in werking is.

Komende bijeenkomsten

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"128176"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Informatie voor deelnemers van het OFL

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan dit onderwerp. Wilt u ook deelnemen en heeft u al inloggegevens voor deze website? Neem dan contact op met de secretaris rechtsbovenin op deze pagina. Heeft u nog geen inloggegevens? Lees dan meer over deelnemen aan het OFL. 

> Bekijk relevante documenten

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl