Europees luchtbeleid

De Europese Commissie (EC) werkt aan de herziening van het Europese Luchtbeleid. Doel hiervan is minder luchtverontreiniging en betere luchtkwaliteit. De EC presenteerde in 2013 haar eerste voorstellen voor het nieuwe luchtbeleid. Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) heeft gefocust op de Nederlandse implementatie van de herziening bij middelgrote en grote stookinstallaties.

Herziening Europees Luchtbeleid

De Europese Commissie presenteerde in het najaar van 2013 haar nieuwe voorstellen voor de herziening van het Europese Luchtbeleid (A Clean Air Programme for Europe). Uit onderzoek van het European Environmental Agency (EEA) blijkt namelijk dat een deel van de Europeanen blootgesteld wordt aan concentraties luchtverontreiniging boven de Europese grenswaarden en de advieswaarden van de World Health Organisation (WHO).

Een van de resultaten zijn Europese afspraken van december 2016 om de uitstoot van de belangrijkste vervuilende stoffen verder te beperken (nationale emissieplafonds).

> Bekijk het rapport van de European Environmental Agency
> Bekijk de recente activiteiten van de WHO
> Lees meer over luchtkwaliteit op de website van de Rijksoverheid

Emissie grote stookinstallaties (LCP's)

Met de herziening van het Europese Luchtbeleid wil de Europese Commissie de milieuprestaties van grote energiecentrales verbeteren. Door te innoveren kunnen grote stookinstallaties (energiecentrales) namelijk bijdragen aan betere luchtkwaliteit. Op 17 augustus 2017 zijn de Europese milieu-eisen voor grote stookinstallaties geactualiseerd. Dit is het resultaat van uitwisseling van informatie tussen overheden, bedrijfsleven en milieu-organisaties over de beste beschikbare technieken om uitstoot en andere milieu-effecten te beperken.

De Nederlandse milieuregelgeving voor grote stookinstallaties wordt aangepast om de regels in lijn te brengen met de geactualiseerde Europese milieu-eisen. Nu gelden voorschriften voor de belangrijkste emissies naar de lucht, zoals stof en stikstofoxiden. Deze voorschriften worden aangescherpt. Daarnaast worden nieuwe voorschriften opgenomen over emissies naar de lucht van andere stoffen en voor emissies naar water. Ook worden regels voor monitoring van emissies aangepast.

Bij het implementeren heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu andere overheden en stakeholders betrokken. Er is op 16 januari 2018 een OFL-bijeenkomst geweest over de voorgenomen implementatie in Nederland.

> Bekijk het rapport grote stookinstallaties naar aanleiding van het overleg van januari 2018
> Lees meer over de consultatienotitie BBT-conclusies grote stookinstallaties

Op 15 april 2019 is de wijziging van het activiteitenbesluit vastgesteld. Hierin zijn de nieuwe regels opgenomen.

> Bekijk de publicatie in het Staatsblad (2019, nr17)

Emissie middelgrote stookinstallaties (MCPD's)

Op 25 november 2015 is de Europese Richtlijn voor de emissies van middelgrote stookinstallaties gepubliceerd, die moet worden omgezet in nationale regelgeving. Bij het implementeren van deze richtlijn heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu het bedrijfsleven en andere stakeholders betrokken en geïnventariseerd of de implementatie hiervan mogelijk knelpunten oplevert. Op 27 oktober 2015 is er een bijeenkomst geweest waarin toelichting werd gegeven op de richtlijn en op 22 december 2015 werden de belangrijkste punten bij invoering bediscussieerd.

> Bekijk de publicatie in het Staatsblad (2017, nr 330) over middelgrote stookinstallaties

 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl