Europees luchtbeleid

De Europese Commissie (EC) werkt aan de herziening van het Europese Luchtbeleid. Doel hiervan is minder luchtverontreiniging en betere luchtkwaliteit. De EC presenteerde in 2013 haar eerste voorstellen voor het nieuwe luchtbeleid. De focus van het OFL ligt bij de Nederlandse implementatie van de herziening bij middelgrote en grote stookinstallaties.

Herziening Europees Luchtbeleid

De Europese Commissie presenteerde in het najaar van 2013 haar nieuwe voorstellen voor de herziening van het Europese Luchtbeleid (A Clean Air Programme for Europe). Uit onderzoek van het European Environmental Agency (EEA) blijkt namelijk dat een deel van de Europeanen blootgesteld wordt aan concentraties luchtverontreiniging boven de Europese grenswaarden en de advieswaarden van de World Health Organisation (WHO).

Eén van de resultaten zijn Europese afspraken van december 2016 om de uitstoot van de belangrijkste vervuilende stoffen verder te beperken (nationale emissieplafonds).

> Bekijk het rapport van de European Environmental Agency (deze link opent in een nieuw venster)
> Bekijk de recente activiteiten van de WHO (deze link opent in een nieuw venster)

Meer informatie

> Lees meer over luchtkwaliteit op de website van de Rijksoverheid (deze link opent in een nieuw venster)

Emissie grote stookinstallaties (LCP's)

Met de herziening van het Europese Luchtbeleid wil de Europese Commissie de milieuprestaties van grote energiecentrales verbeteren. Door te innoveren kunnen grote stookinstallaties (energiecentrales) namelijk bijdragen aan betere luchtkwaliteit. Op 17 augustus 2017 zijn de Europese milieu-eisen voor grote stookinstallaties geactualiseerd. Dit is het resultaat van uitwisseling van informatie tussen overheden, bedrijfsleven en milieu-organisaties over de beste beschikbare technieken om uitstoot en andere milieu-effecten te beperken.

Bij de informatie-uitwisseling zijn stookinstallaties onderzocht voor opwekking van elektriciteit en warmte, zoals kolen- en gascentrales, en installaties die de industrie voorzien van energie. Het gebruik van verschillende gangbare en minder gangbare brandstoffen is bekeken, bijvoorbeeld aardgas, biomassa, gassen die ontstaan bij de productie van staal, etc. Uit de informatie-uitwisseling blijkt dat sinds de vorige actualisatie in 2006 veel innovaties zijn doorgevoerd. Op vrijwel alle milieu-aspecten presteren veel installaties beter.

De Nederlandse milieuregelgeving voor grote stookinstallaties wordt aangepast om de regels in lijn te brengen met de geactualiseerde Europese milieu-eisen. Nu gelden voorschriften voor de belangrijkste emissies naar de lucht, zoals stof en stikstofoxiden. Deze voorschriften worden aangescherpt. Daarnaast worden nieuwe voorschriften opgenomen over emissies naar de lucht van andere stoffen en voor emissies naar water. Ook worden regels voor monitoring van emissies aangepast.

Bij het implementeren betrekt het ministerie van Infrastructuur en Milieu andere overheden en stakeholders. Er is in januari 2018 een OFL-bijeenkomst geweest over de voorgenomen implementatie in Nederland. Het rapport is te vinden bij de publicaties.

Lees meer over de consultatienotitie BBT-conclusies grote stookinstallaties (deze link opent in een nieuw venster)

Op 15 april 2019 is de wijziging van het activiteitenbesluit vastgesteld. Hierin zijn de nieuwe regels opgenomen. Lees meer hier voor de publicatie in het Staatsblad (2019, nr17).

Emissie middelgrote stookinstallaties (MCPD's)

De Europese Commissie (EC) werkt aan de herziening van het Europese Luchtbeleid. Het Europese bronbeleid (gelijker speelveld binnen Europa) voor middelgrote stookinstallaties ontbrak tot op heden. Op 25 november 2015 is de Europese Richtlijn voor de emissies van middelgrote stookinstallaties gepubliceerd, welke moet worden omgezet in nationale regelgeving. Bij het implementeren van de Richtlijn betrekt het ministerie van Infrastructuur en Milieu het bedrijfsleven en andere stakeholders en wil weten of de implementatie hiervan mogelijk knelpunten oplevert. Op 27 oktober 2015 is er een bijeenkomst geweest waarin toelichting werd gegeven op de Richtlijn en op 22 december 2015 werden de belangrijkste punten bij invoering bediscussieerd.

Klik op deze link voor de publicatie in het Staatsblad (2017, nr 330) betreffende de middelgrote stookinstallaties (deze link opent in een nieuw venster)

Komende bijeenkomsten

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Komende bijeenkomsten","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"93329"},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

Informatie voor deelnemers van het OFL

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan dit onderwerp. Wilt u ook deelnemen en heeft u al inloggegevens voor deze website? Neem dan contact op met de secretaris rechtsbovenin op deze pagina. Heeft u nog geen inloggegevens? Lees dan meer over deelnemen aan het OFL. 

> Bekijk het rapport grote stookinstallaties naar aanleiding van het overleg op 16 januari 2018

 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl