Stralingsbescherming

In Nederland vallen alle handelingen met ioniserende straling onder het stelsel van de kernenergiewet. Deze wet bevat weinig concrete normen; de uitwerking hiervan ligt in algemene maatregelen van bestuur (besluiten) en ministeriële regelingen.

Het belangrijkste besluit waar stralingsbeschermingsregels zijn opgenomen is het Besluit stralingsbescherming (Bs). Het Bs geeft de basisprincipes voor stralingsbescherming, regels voor deskundigheid en instructie, regels voor bevolkings-, werknemers- en patiëntblootstelling, omgang met natuurlijke bronnen en interventies. Ook wordt het controlestelsel  hierin verder uitgewerkt.

Implementatie EU-richtlijn stralingsbescherming

Eind 2013 heeft de Raad van de Europese Unie de ‘Basic Safety Standards’ vastgesteld. Het gaat om “Richtlijn 2013/59/EURATOM tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling”.

De ANVS werkt samen met de ministeries van IenM (milieu), SZW (werknemersbescherming) en VWS (patiëntenbescherming) om de richtlijn in februari 2018 in werking te laten treden.

Het doel van de richtlijn is het implementeren van nieuwe internationale inzichten van stralingsbescherming in de EU-lidstaten. Met behulp van deze inzichten worden de risico’s van het gebruik van straling verder beperkt en het bewustzijn van bepaalde risico’s vergroot.

Merkbare veranderingen

De richtlijn bevat veranderingen ten opzichte van de bestaande praktijk en wet- en regelgeving. Daarom is ervoor gekozen om een nieuw Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) op te stellen. Dit besluit vervangt het huidige Besluit stralingsbescherming (Bs) na inwerkingtreding.

De volgende merkbare veranderingen komen voort uit de richtlijn:

  • De invoering van een gradueel systeem van officiële controle, met sterkere samenhang tussen toepassingen en maatregelen voor stralingsbescherming;
  • Binnen het systeem van officiële controle komt een nieuw instrument: registratie. De melding uit het Besluit stralingsbescherming vervalt;
  • Een andere systematiek bij het vaststellen van grenswaarden voor vrijstelling en vrijgave van radioactief materiaal;
  • Bepaalde blootstelling aan natuurlijke straling - zoals radon in huizen en op werkplekken – valt binnen het nieuwe besluit.

 

Komende bijeenkomsten

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Komende bijeenkomsten","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"124972"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Informatie voor deelnemers van het OFL

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan dit onderwerp. Wilt u ook deelnemen en heeft u al inloggegevens voor deze website? Neem dan contact op met de secretaris rechtsbovenin op deze pagina. Heeft u nog geen inloggegevens? Lees dan meer over deelnemen aan het OFL. 

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor leden van het OFL.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl