Structuurvisie ondergrond

Met de structuurvisie ondergrond wil de overheid de ondergrondse ruimte ordenen en activiteiten in de ondergrond beter op elkaar afstemmen. De structuurvisie helpt om de ruimte onder ons land duurzaam en efficiënt in te richten. Voor deze structuurvisie worden de milieueffecten in een milieueffectrapport (planMER) onderzocht.

Doelen structuurvisie ondergrond

Het doel van de structuurvisie ondergrond is:

  • Een ruimtelijk afwegingskader opstellen zodat vergunningverlening voor bijvoorbeeld aardwarmtewinning en gasopslag beter onderbouwd plaatsvindt.
  • Meer duidelijkheid creëren voor initiatiefnemers en andere overheden bij toekomstige projecten in de ondergrond

Werkdocument ontwerpstructuurvisie ondergrond

Het werkdocument ten behoeve van de ontwerpstructuurvisie ondergrond is gereed. In het OFL-overleg op 27 mei 2016 is dit werkdocument met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven besproken. De  ontwerpstructuurvisie ondergrond ligt ter inzage voor het brede publiek van 22 november 2016 tot en met 2 januari 2017. 

Komende bijeenkomsten

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Komende bijeenkomsten","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"94078"},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

Informatie voor deelnemers van het OFL

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan dit onderwerp. Wilt u ook deelnemen en heeft u al inloggegevens voor deze website? Neem dan contact op met de secretaris rechtsbovenin op deze pagina. Heeft u nog geen inloggegevens? Lees dan meer over deelnemen aan het OFL.

> Bekijk de documenten van het OFL-documenten van de structuurvisie ondergrond

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl