Kaderrichtlijn Water

In de Europese Kaderrichtlijn Water staat het beleid voor de beoordeling van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa. In Nederland is de minister van Infrastructuur en Milieu eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. Zij is dit mede namens de andere rijkspartijen en in nauw overleg met provincies, waterschappen en gemeenten. In het Bestuursakkoord Water is de samenwerking in het waterbeheer en -beleid tussen deze partijen vastgelegd.

Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater

Het werkprogramma Schoon Water is in 2015 opgesteld om een beleidsimpuls te geven aan de waterkwaliteit. Hierom was gevraagd door de Tweede Kamer naar aanleiding van het OESO rapport over het waterbeheer in Nederland. Gebleken is dat voor een betere waterkwaliteit extra inspanningen zijn vereist. Conform de afspraken met de Tweede Kamer is daartoe het genoemde werkprogramma omgedoopt tot Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater. Met deze Delta-aanpak wordt een politiek-bestuurlijke focus aangebracht op het waterkwaliteitsdossier. Samen met alle betrokken partijen zullen prioriteiten worden benoemd voor de korte termijn. Daarop zal bestuurskracht worden georganiseerd en gezamenlijke inzet van allen om de overkoepelende ambitie waar te maken: voldoende chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik. 

De werkwijze van de Delta-aanpak is programmatisch van aard en gaat ervan uit dat alle lopende trajecten zelf verantwoordelijk blijven voor hun voortgang en de eigen bestuurlijke aansturing behouden. De Delta-aanpak onder aansturing van de Stuurgroep Water richt zich op samenhang en prioriteiten van programma's zoals duurzame financiering waterbeheer, beleidsnota drinkwater, mariene strategie, deltaprogramma zoetwater, stroomgebiedbeheerplannen, afvalwaterketen etc.

In een bestuurlijke analysesessie op 11 maart 2016 zijn als prioriteiten naar voren gekomen nutriënten, medicijnresten en gewasbeschermingsmiddelen. Alle partijen zijn aan zet om de doelen te halen. Daarvoor liep er van 20 tot en met 30 april 2016 een digitale consultatie over de Delta-aanpak. Deze consultatie had betrekking op de werkwijze van de Delta-aanpak, de naar voren gekomen bestuurlijke prioriteiten en de acties uit het werkprogramma Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater. OFL-voorzitter Ina Adema heeft een aanbiedingsbrief over de digitale ronde aan minister Melanie Schultz van Haegen gestuurd.  

Werkprogramma Schoon Water

Naar aanleiding van het OESO-rapport ‘Water Governance in the Netherlands: Fit for the future?’ uit 2014 verzocht de Tweede Kamer om een beleidsimpuls voor de waterkwaliteit. Hiervoor werd in mei 2015 een conferentie georganiseerd in Amersfoort, waarbij overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen aanwezig waren. Hieruit is het Werkprogramma Schoon Water voortgekomen. De ambitie van dit werkprogramma is om schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik te realiseren.

Doel van het werkprogramma 

Het doel van het Werkprogramma Schoon Water is om schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik te realiseren. Water om in te kunnen zwemmen, op zo veel mogelijk plaatsen. Water als grondstof voor de bereiding van drinkwater, voor proceswater en voor landbouwkundig gebruik. 

De inzet is om dit met alle betrokken partijen uit de watersector te doen. Een Werkprogramma Schoon Water van en voor het Rijk, regionale overheden en betrokken bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, waarbij de samenwerking erop is gericht om elkaar succesvol te maken. 

Om de doelen uit de Kaderrichtlijn Water te halen, is het belangrijk dat het bestaande beleid goed wordt uitgevoerd. Als uit het werkprogramma Schoon Water blijkt dat de KRW-doelen niet behaald worden, kan het ministerie van IenM in de plannen voor 2022-2027 nog aanvullende maatregelen opnemen. 

De leden van het Overleg Infrastructuur en Milieu konden in september 2015 reageren op het eerste concept van het werkprogramma Schoon Water. Het doel is om in de eerste helft van 2016 een volledige versie van het werkprogramma af te ronden.

Bestuursakkoord Water

Het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) hebben in mei 2011 het Bestuursakkoord Water ondertekend. Doel van dit akkoord is te blijven zorgen voor:

  • veiligheid tegen overstromingen
  • een goede kwaliteit water
  • voldoende zoet water

Het Bestuursakkoord is in 2013 geëvalueerd. Hierbij is vooral gekeken naar de voortgang van de uitvoering van de afspraken.

> Lees meer over het Bestuursakkoord Water

Informatie voor deelnemers van het OFL

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan dit onderwerp. Wilt u ook deelnemen en heeft u al inloggegevens voor deze website? Neem dan contact op met de secretaris rechtsboven op deze pagina. Heeft u nog geen inloggegevens? Lees dan meer over deelnemen aan het OFL. 

> Bekijk relevante documenten

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl