Circulaire Economie

Het gangbare lineaire model van onze economie (’take-make-use-waste’) is sterk aan vervanging toe omdat dit in de komende decennia zal leiden tot een gebrek aan grondstoffen en een te hoge belasting van het milieu. Het behoud en de versterking van het natuurlijk ecosysteem (bodem, water en lucht) is nodig voor een gezonde leefwereld. Een alternatief model dat een antwoorden biedt op deze urgentie is de circulaire economie.

Circulaire economie

De circulaire economie is een economisch systeem waarin producten, componenten en grondstoffen volledig herbruikbaar zijn en waarin natuurlijke hulpbronnen worden behouden. Het is de basis voor betere vraag-aanbod-verhoudingen van grondstoffen in de toekomst. In de circulaire economie zijn ketens gesloten en wordt optimaal gebruik gemaakt van grondstoffen en reststromen, onder meer door producten en processen circulair te ontwerpen, nieuwe businessmodellen te ontwikkelen en de omslag te maken van bezit naar gebruik. Hernieuwbare (bio)grondstoffen worden optimaal gebruikt door middel van cascadering, een proces waarbij het maximale uit elke grondstof wordt gehaald.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl