Energiedialoog

Begin 2016 publiceerde minister Kamp het 'Energierapport - Transitie naar Duurzaam', met daarin zijn visie op de energietransitie naar 2050. Een kernthema in dit rapport is de uitdaging om ruimte te vinden in Nederland voor de energietransitie. Hierover organiseerde het Rijk van 7 april tot en met 4 juli 2016 een brede Energiedialoog.

In het kader van de Nationale Omgevingsvisie werden de verschillende claims besproken die op de fysieke ruimte worden gelegd. Uitdaging was meerdere functies (zoals wonen, werken en energie) met elkaar te combineren.

Tijdens de OFL-bijeenkomst eind 2015 heeft een aantal OFL-leden specifiek gevraagd de energietransitie te agenderen. Dit alles vormde aanleiding om de ruimtelijke gevolgen van de energietransitie te verkennen met OFL-leden.

Vraagstelling

De concrete vragen die aan de OFL-leden werden voorgelegd zijn:

  • Welke vorm van samenwerking en dialoog is vereist in de regio om de energietransitie ook ruimtelijk in goede banen te leiden? Welke rol wilt u daarin spelen?
  • Wat zijn de grootste ruimtelijke uitdagingen en dilemma's om de energietransitie te kunnen realiseren?

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl