Deltawet

Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) buigt zich over de evaluatie van de Deltawet. Het OFL heeft een enquête uitgezet en maakt op basis daarvan een rapport voorgelegd aan de commissie. De bevindingen van het OFL worden integraal opgenomen in het rapport van de commissie Evaluatie Deltawet.

Commissie Evaluatie Deltawet

De Deltawet Waterveiligheid en Zoetwatervoorziening (hierna: Deltawet) is op 1 januari 2012 in werking getreden en voorziet nu in een ex-post evaluatie van de onderdelen Deltaprogramma, Deltafonds en Deltacommissaris. De evaluatie kijkt terug op de periode vanaf de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2012 tot begin 2016. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft voor de uitvoering van bovengenoemde evaluatie een commissie ingesteld onder leiding van Peter Veld.

Bij het proces rond de Deltabeslissingen en nadere afstemming van plannen uit het Deltaprogramma heeft het OFL de afgelopen jaren een actieve rol gespeeld. De commissie Evaluatie Deltawet wenst nu input en beelden vanuit het OFL, ten behoeve van de evaluatie van de Deltawet.

Het OFL heeft een enquête gehouden en het rapport daarvan aangeboden aan de commissie. De bevindingen van het OFL worden integraal opgenomen in het rapport van de commissie Evaluatie Deltawet.

Komende bijeenkomsten

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Komende bijeenkomsten","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"126763"},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

Informatie voor deelnemers van het OFL

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan dit onderwerp. Wilt u ook deelnemen en heeft u al inloggegevens voor deze website? Neem dan contact op met de secretaris rechtsbovenin op deze pagina. Heeft u nog geen inloggegevens? Lees dan meer over deelnemen aan het OFL. 

> Bekijk relevante documenten

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl