Raamovereenkomst Verpakkingen

Het Rijk, de gemeenten en het verpakkende bedrijfsleven hebben in 2012 de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 (ROV) gesloten. Hierin worden afspraken gemaakt over het verduurzamen van verpakkingen, de recycling en de financiering. Ook is afgesproken om in 2017 de ROV tussentijds te evalueren. Als onderdeel van de evaluatie zijn in nov 2016-mei 2017 vier OFL-bijeenkomsten georganiseerd met een aantal stakeholders.

Doel van de evaluatie

Het doel van deze evaluatie is om, op basis van de ervaringen die gedaan zijn in de eerste helft van de raamovereenkomstperiode, te kijken welke afspraken een nadere uitwerking nodig hebben of om een wijziging vragen. Hierbij wordt het sluiten van de keten zowel materieel als financieel als uitgangspunt genomen.

Aanpak van de evaluatie

Gezien de breedte van de raamovereenkomst en de veelheid aan onderwerpen vraagt de evaluatie om onafhankelijk feitenonderzoek en om een transparant proces waarbij ook stakeholders naar hun ervaringen met de ROV worden gevraagd. Daarmee kent de evaluatie drie onderdelen:

1. Onafhankelijk feitenonderzoek:

Momenteel lopen er een aantal onderzoeken in het kader van de evaluatie. De staatssecretaris van IenM heeft op 5 oktober 2016 aan de Tweede Kamer toegezegd een onderzoek te starten naar de kosten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Dit onderzoek wordt nu parallel aan de evaluatie in opdracht van IenM uitgevoerd zodat de resultaten bij de evaluatie betrokken kunnen worden.

2. Stakeholders visie op de Raamovereenkomst via OFL bijeenkomsten:

In het kader van de evaluatie is met een groep stakeholders gesproken. van november 2016 tot mei 2017 zijn hiervoor door het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) een viertal bijeenkomsten georganiseerd. Daarvoor zijn naast de Raamovereenkomstpartijen de volgende partijen uitgenodigd:

  • Vereniging Afvalbedrijven;
  • Stichting Materiaalorganisaties;
  • NRK Verpakkingen;
  • de NVRD;
  • Nedvang;
  • het KIDV;
  • VNO-NCW;
  • Stichting Natuur & Milieu;
  • Milieu Centraal;
  • het Lectoraat Circulair Plastics.

3. Mogelijke aanpassen van de afspraken in de raamovereenkomst:

Het aanpassen van de afspraken in de ROV is een zaak tussen de ondertekenaars. Het is van belang dat de uitkomsten uit de feitenonderzoeken en de inzichten van stakeholders uit de OFL bijeenkomsten zichtbaar worden meegenomen.

Rol van het OFL bij deze evaluatie

Onderdeel van het gehele proces van de evaluatie zijn vier OFL-bijeenkomsten met een kleine groep uitgenodigde stakeholders. Deze vonden plaats op 4 november 2016 en 2 december 2016, 10 februari en 19 mei 2017, alle van 12.00-17.00 uur in Utrecht.

Meer informatie

> Klik hier voor meer informatie over de Raamovereenkomst Verpakkingen (let op: link opent in een nieuw venster)

Komende bijeenkomsten

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Komende bijeenkomsten","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"141178"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Informatie voor deelnemers van het OFL

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan dit proces. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de secretaris rechtsbovenin op deze pagina. 

> Bekijk relevante documenten

> Bekijk opkomende bijeenkomsten

> Reageer op verslagen

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl