Mobiliteitsarmoede

Verkenning mobiliteitsarmoede

Afgelopen zomer heeft OFL-voorzitter Jacques Wallage in informele gesprekken gedachten en ervaringen opgehaald met betrekking tot mobiliteitsarmoede,  op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het rapport is inmiddels aangeboden aan de Directeur Generaal mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Mark Frequin.

Mark Frequin heeft aangegeven het onderwerp van belang te vinden. Hij ziet voor het rijk vooral een aandachtsrol. Dat wil zeggen dat het rijk het onderwerp waar mogelijk zal agenderen bij partijen die een rol kunnen spelen in een adequate aanpak van mobiliteitsarmoede.

U kunt hier het rapport verkenning mobiliteitsarmoede downloaden

Wat is mobiliteitsarmoede?

Het Early Warning rapport uit 2017 vraagt aandacht voor  een tweedeling in mobiliteit  die zich uit in toenemende verschillen in vervoersmogelijkheden tussen groepen. Er zou, volgens dit rapport, meer aandacht moeten komen voor ouderen, gehandicapten, mensen met een laag inkomen en Nederlanders met een migratieachtergrond. Hoge kosten van OV zijn voor sommige verkeersdeelnemers een drempel. Verder is het gebruik van de fiets met name door mensen met een migrantenachtergrond niet vanzelfsprekend. Groepen met weinig digitale vaardigheden hebben geen of onvoldoende toegang tot mobiliteit vanwege de vergaande digitalisering van vervoersinformatie.

Mobiliteitsarmoede

Wie zijn betrokken?

Gesprekspartners was een aantal stakeholders van het ministerie van IenW, zoals de NS, de VNG en de ANBO. Hen werd gevraagd wat zij merkten van mobiliteitsarmoede, hoe hun organisatie daarmee omging en welke rol zij eventueel zagen voor de rijksoverheid in het omgaan met dit vraagstuk. Aanleiding voor deze serie gesprekken was het Early Warning rapport uit 2017, waarin mobiliteitsarmoede als mogelijk thema voor IenW werd genoemd.

Belangrijkste bevindingen

In het rapport worden de belangrijkste bevindingen uit de gesprekken weergegeven: de gesprekspartners herkennen mobiliteitsarmoede, veelal is het onderdeel van een breder armoedeprobleem, waarvan de oplossing eerder op lokaal en regionaal niveau lijkt te liggen dan op rijksniveau.

 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl