Nationale Adviesgroep Cabinelucht

De Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC) informeert sinds 2015 alle stakeholders over de voortgang van de Europese onderzoeken naar de kwaliteit van de cabinelucht van vliegtuigen. Ook adviseert de NAC de minister van Infrastructuur en Waterstaat over of extra onderzoek wenselijk is. Het OFL heeft t/m 2019 de adviesgroep begeleid onder voorzitterschap van Pieter Jan Biesheuvel. Vanaf 2020 zal het RIVM de adviesgroep ondersteunen.

Stakeholders informeren

In de NAC zitten vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en onderzoeksinstituten. Vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn waarnemend lid. Een aantal keer per jaar komt de NAC bij elkaar.

Cabinelucht schadelijk? 

Sinds enkele jaren wordt internationaal gediscussieerd over de kwaliteit van de cabinelucht in vliegtuigen. Er zouden mogelijk giftige stoffen in cabinelucht aanwezig zijn die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Momenteel onderzoeken 4 Europese initiatieven verschillende aspecten van het vraagstuk. De staatssecretaris van IenW hecht er belang aan dat alle stakeholders goed worden geïnformeerd over de voortgang en de mogelijkheid krijgen om nieuwe ontwikkelingen te agenderen. Daarom heeft ze de Nationale Adviesgroep Cabinelucht ingesteld. 

 

 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl