Nationale Omgevingsvisie

Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarbij hoort ook één rijksvisie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie. Op weg naar deze visie zet het Kabinet een eerste stap met de startnota ‘De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’.

4 opgaven

In de startnota zijn 4 strategische opgaven beschreven, waarbij een samenhangende aanpak meerwaarde biedt:

  1. Naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving;
  2. Naar een duurzame en concurrerende economie;
  3. Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving;
  4. Naar een waardevolle leefomgeving.

Lees meer over de startnota op de website van de rijksoverheid.

Opgaven voor de toekomst

Ook in de toekomst moet ons land een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving bieden en economisch kunnen floreren. Daarom is het van belang om inzicht te hebben in de opgaven waar Nederland voor staat. De druk op de ruimte, onze leefomgeving, vraagt voportdurend om afweging van verschillende belangen. Internationale ontwikkelingen, de invloed van technologie en de groeiende veschillen tussen regio's vragen om snellere, creatieve en integrale afwegingen. Het klimaat verandert en we willen zorgvuldiger omgaan met energiebronnen en grondstoffen. Ook dat stelt ons voor nieuwe opgaven.

Het NOVI proces in 2017

Het NOVI proces is in 2017 begonnen met de startnota ‘De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’. Daarmee zijn de vier strategische opgaven voor de fysieke leefomgeving geagendeerd: Naar een duurzame en concurrerende economie, Naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving, Naar een toekomst-bestendige en bereikbare woon- en werkomgeving en Naar een waardevolle leefomgeving.

In de loop van 2017 zijn deze strategische opgaven uit de Startnota uitgewerkt in verdiepingsrapporten voor elk van de opgaven. De verdiepingsrapporten zijn bouwstenen voor de concept-NOVI. De inhoud van de verdiepingsrapporten is het resultaat van een ambtelijke verkenning naar de scope van de strategische opgaven, de beleidsopties die daarbij horen en hoe die met elkaar samenhangen. Het is ambtelijk voorwerk, waarbij geen sprake is van politieke stellingname. Op basis van deze verdiepingsrapporten wordt op dit moment gesproken met diverse organisaties.

In 2018 is de fase gestart waarin vanuit deze bouwstenen wordt toegewerkt naar het eerste concept van de NOVI. Dit wordt gedaan in samenwerking met de medeoverheden, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de wetenschap.

Activiteiten OFL

In 2017 werd het OFL advies worden gevraagd met betrekking tot de NOVI. Het ging om drie OFL bijeenkomsten:

  1. Donderdag 15 juni jl., ging over het proces dat in 2017 wordt doorlopen om uiteindelijk in 2019 te komen tot een NOVI;  U vindt de agenda, de sheets van de gehouden presentaties en het verslag via >deze link. Er zijn twee reacties op het oorspronkelijke verslag gekomen. Die reacties zijn opgenomen in een nieuwe versie van dit verslag (>link).

  2. Donderdag 12 oktober 2017, tijdens de OFL werkconferentie,  over de concept beleidsopties die opgesteld worden door interdepartementale verdiepingsgroepen. Per integrale strategische opgave uit de startnota NOVI werden beleidsopties verkend; Het verslag van deze bijeenkomst is in te zien/te downloaden via deze >link

  3. Donderdag 7 december 2017. In 2017 ligt de focus op de verdieping van de vier strategische opgaven in verdiepingsrapporten. Tijdens deze bijeenkomst werd advies gevraagd op de (concept) verdiepingsrapporten. Het verslag van deze bijeenkomst is gereed en in te zien/te downloaden via deze >link

Deze drie bijeenkomsten waren bedoeld voor (maatschappelijke) organisaties, kennisinstellingen, bedrijven of initiatiefnemers.

Ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten worden op een andere manier benaderd: de besluitvorming over de NOVI voor ministeries vindt plaats in de Stuurgroep NOVI (nadere informatie bij valentijn.holewijn@minienm.nl) en afstemming met andere overheden (provincies, waterschappen, gemeenten) in het Bestuurlijk Overleg Omgevingsrecht en de Bestuurlijke Adviesraad NOVI (nadere informatie bij martin.aarts@minienm.nl).

De OFL bijeenkomsten vormen de basis voor een standpuntennotitie van het OFL. Deze notitie is in februari 2018 gestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is hier in te zien/te downloaden.

Komende bijeenkomsten

Er zijn op het ogenblik geen bijeenkomsten gepland .

Informatie voor deelnemers van het OFL

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan dit onderwerp. Wilt u ook deelnemen en heeft u al inloggegevens voor deze website? Neem dan contact op met de secretaris rechtsbovenin op deze pagina. Heeft u nog geen inloggegevens? Lees dan meer over deelnemen aan het OFL. 

> Bekijk de agenda

> Bekijk relevante documenten

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl