Minister neemt aanbevelingen eindrapport Beleidstafel Droogte over

January 06, 2020

De minister van IenW heeft in december 2019 het eindrapport met aanbevelingen van de Beleidstafel Droogte naar de Kamer gestuurd. Hierin zijn 46 aanbevelingen opgenomen om bij een neerslagtekort en lage rivierstanden toch genoeg zoetwater te hebben voor ons drinkwater, de landbouw en natuur.


Lees de bief van de minister aan de Kamer

Om de Beleidstafel Droogte van maatschappelijke inbreng te voorzien, heeft het OFL in 2019 een aantal gesprekstafels met maatschappelijke partijen georganiseerd. OFL-voorzitter Job Cohen begeleidde deze tafels. De conceptversie van het eindrapport is in september besproken met de maatschappelijke partners in het OFL. Hieruit is gebleken dat er maatschappelijk draagvlak is voor de aanbevelingen en dat er een grote bereidheid is om met elkaar in gesprek te gaan over waterbeschikbaarheid en bij te dragen aan regionale afspraken over waterverdeling.

Lees meer over de droogteproblematiek en de inbreng van het OFL

De Beleidstafel Droogte is ingesteld naar aanleiding van de droogte in 2018. Hieraan nemen alle relevante waterpartners deel. In december heeft de Beleidstafel Droogte de Eindrapportage ‘Nederland beter weerbaar tegen droogte’ opgeleverd.

Bekijk het eindrapport ‘Nederland beter weerbaar tegen droogte’

Images

Twitter

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie settings