Innovatielab Voor de oogst van morgen

Het OFL is eind 2018, samen met Commonland, het innovatielab Voor de oogst van morgen gestart. Met dit lab wil het OFL de verduurzaming van het voedsel- en landbouwsysteem in Nederland een impuls geven. In het lab komen boeren, ondernemers, bestuurders, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden samen om te dromen, denken en doen. Het innovatielab biedt deelnemers een concrete werkmethode en fasering om samen te werken aan verandering.

Innovatielab Voor de oogst van morgen

De centrale vraag die de deelnemers aan het innovatielab zichzelf stellen is: hoe veranderen we ons voedsel- en landbouwsysteem zodanig dat het op de lange termijn houdbaar is? De manier van werken binnen het huidige systeem is niet langer toekomstbestendig. Het voedsel- en landbouwsysteem zoals het nu is ingericht, loopt binnen afzienbare tijd tegen zijn grenzen aan. Daarom zijn heel veel mensen in Nederland al bezig met verbeteringen.

Duurzame samenwerking

Omdat het voedsel- en landbouwsysteem zeer complex is, vereist verandering een aanpak die de belangen van afzonderlijke organisaties en individuen overstijgt. In het lab bouwen de deelnemers daarom aan hechte, duurzame relaties, terwijl ze een sociale omgeving en werkmethode krijgen aangereikt die hun persoonlijk en collectief leiderschap vergroot. Op die manier geeft het lab vorm aan de ambitie om bij te dragen aan een systemische, grootschalige verandering in het voedsel- en landbouwsysteem.

Labproces in drie fasen

Bij de oprichting van het innovatielab is gekozen voor een opzet in drie fasen. Elke fase kent contactdagen en bijeenkomsten in combinatie met online samenwerken. Op dit moment is het lab in fase 2. Dit is de planning van de drie fasen:

  • Fase 1: Grond bewerken en zaaien (november 2018 - juni 2019)
    In deze fase werken de labdeelnemers aan hun collectief vermogen om te innoveren, leren ze elkaar kennen en verdiepen ze zich in het verandermodel Theory U dat in het lab wordt gebruikt.

  • Fase 2: Groeien en eerste oogst (juni 2019 - juni 2020)
    De tweede fase is bedoeld om de input uit de eerste fase toe te passen in de praktijk. In meerdere regio’s gaan de deelnemers aan de slag met prototypen. Labdeelnemers krijgen hierbij begeleiding op maat, afhankelijk van hun prototype en/of de regio. In de tweede fase brengt het innovatielab ook een publicatie uit.

  • Fase 3: Opschalen (juni 2020 - eind 2020)
    In de derde fase vindt de afronding van het innovatielab plaats en oogsten de deelnemers hun inhoudelijke resultaten en lessen, om deze ook door te vertalen naar mogelijke vervolgacties.

 


 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

 

Cookie settings