Noordzeeoverleg

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), mede namens de ministers van LNV, EZK en BZK, heeft het OFL gevraagd om samen met de rijksoverheid en stakeholders een Noordzeeoverleg in te richten en in werking te stellen. Met als doel om samen met de betrokken ministeries en maatschappelijke partijen tot een ‘Noordzeeakkoord’ te komen. Onafhankelijk OFL-voorzitter Jacques Wallage zit het Noordzeeoverleg voor.

De partijen die aan tafel zitten, zijn: Greenpeace, TenneT, NWEA, Visned, Nederlandse Vissersbond, Havenbedrijf Rotterdam, EBN, WNF, Vogelbescherming Nederland, NOGEPA, Natuur & Milieu, Stichting De Noordzee, KNAW, en de ministeries van EZK, LNV en IenW.

Onderhandelaarsakkoord

Begin februari 2020 hebben de partijen overeenstemming bereikt over een Onderhandelaarsakkoord. Afgesproken is dat de deelnemers aan het Noordzeeoverleg dit Onderhandelaarsakkoord verdedigen ten opzichte van hun respectievelijke achterbannen. Nadat het kabinet het onderhandelaarsakkoord heeft aangeboden aan de Tweede Kamer is er tot en met 31 maart 2020 de gelegenheid tot consultatie in de diverse eigen kringen. Het Noordzeeoverleg hoopt daarna tot definitieve vaststelling van het Onderhandelaarsakkoord over te gaan.

Verlenging consultatie tot 15 april

Vanwege de Corona-ontwikkelingen zijn sommige achterbanraadplegingen uitgesteld. Daarom is de gestelde termijn van 31 maart 2020 verlengd tot 15 april 2020.

Druk op ruimtegebruik Noordzee

Er zijn drie opgaven die allemaal om ruimte vragen op de Noordzee: duurzame energiewinning, voedselvoorziening (waaronder de visserij), en natuurbescherming en -herstel. Als gevolg van het Akkoord van Parijs - en straks het nationale klimaatakkoord – zal het aantal windparken op zee sterk toenemen. Dat kan ten koste gaan van de ruimte voor voedselvoorziening/visserij en natuurbescherming en -herstel. Soms kan het wellicht samengaan en kunnen de opgaven elkaar versterken, maar veelal lijken er keuzes noodzakelijk. Daarnaast zijn er ook andere gebruikers dan energie, voedsel en natuur die om ruimte vragen op de Noordzee, zoals zeevaart en zandwinning.

Wat wil het Noordzeeoverleg bereiken?

Het Noordzeeoverleg (NZO) dat bestaat uit de rijksoverheid en maatschappelijke partijen, heeft als doel om in gezamenlijkheid te komen tot een akkoord voor de Noordzee. Daarin staan gedragen keuzes en afspraken voor de opgaven voor voedsel, natuur en energie, rekening houdend met de belangen van andere gebruikers zoals zeevaart en zandwinning.

De energieopgave in het kort

Het is noodzakelijk de energievoorziening in Nederland te verduurzamen. Nederland zet daarvoor in op de bouw van windparken op zee, om duurzame elektriciteit te produceren. Duurzame energie opwekken uit water (golven, en getijden), uit zonenergie op zee en uit aquatische biomassa (algen en zeewier) zijn alternatieven die bijvoorbeeld worden onderzocht om duurzame energie te produceren. Ook de toekomst van olie- en gaswinning is onderdeel van de energieopgave, en de vraag wat er met de infrastructuur (leidingen en platforms) die daarbij hoort, gebeurt.

De natuuropgave in het kort

Bij de natuuropgave gaat het om het beschermen van de Noordzeegebieden, maar kan bijvoorbeeld ook gaan om actief herstel van soorten op de Noordzee. De ambitie is om een schone, gezonde, robuuste en ecologisch productieve Noordzee te realiseren. Daarmee biedt de Noordzee perspectieven voor zowel natuur en milieu als voor duurzaam gebruik door de mens.

De voedselopgave in het kort

De Noordzee is een belangrijke hulpbron van ons voedsel, met name vis. Er zijn meer eiwitbronnen in de Noordzee die voor een beperkt deel worden benut. De uitdaging is om op een verantwoorde manier eiwitten in de vorm van vis en andere aquacultuurproducten aan de Noordzee te onttrekken met inachtneming van biodiversiteits-, natuur- en milieuaspecten. Twee belangrijke componenten van voedselvoorziening zijn: 1) visserij en 2) aqua- en maricultuur. De laatste gaat over het kweken van zeevoedsel en omvat de teelt van zoet- en zeedieren, en verschillende soorten zeewier en microalgen.

Relatie van het NZO met andere beleidsprocessen

Het NZO is ingesteld zodat de rijksoverheid samen met de belangrijkste stakeholders tot gedragen keuzes en richtinggevende afspraken kan komen rondom de meest complexe ruimtelijke vraagstukken voor de toekomst van de Noordzee. Het NZO moet leiden tot een Noordzeeakkoord met stevig eigenaarschap bij de meest betrokken maatschappelijke partijen. Daarmee legt het een krachtige basis voor de Strategische Agenda 2030 dat als opmaat dient voor het besluitvormingsproces naar het Nationale Programma Noordzee 2022-2027.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

 

Cookie settings