OFL-nieuwsbrief augustus 2023

31-08-2023
522 keer bekeken

In deze nieuwsbrief lees je meer over de komende OFL-conferentie, de nieuwe OFL-projecten, updates van actuele projecten en nieuws over de ontwikkelingen binnen het OFL.

Als relatief kleine organisatie, gericht op het ondersteunen van samenwerkingsprocessen, communiceren we bescheiden en geven we liever anderen het podium. Desondanks merken we dat de meerwaarde van het OFL steeds meer opgemerkt wordt en dat er vertrouwen is in onze deskundigheid om de samenwerking tussen overheid en samenleving verder te brengen. Dat doen we door te signaleren, te verbinden en door alle belangen een plek of een stem te geven. Onze wettelijk verankerde onafhankelijke positie speelt een belangrijke rol, met onze ervaren en onafhankelijke voorzitters. Daarnaast is ons deskundige secretariaat van grote waarde. We worden steeds vaker door de verschillende ministeries in de fysieke leefomgeving gezien en gevonden. Het afgelopen half jaar hebben we een aantal concrete verzoeken gekregen die goed aansluiten bij waar we goed in zijn; het oprichten van een overlegplatform Spoorgoederenvervoer, het begeleiden van een maatschappelijke consulatie voor de Nota Ruimte en het oprichten van een Nationaal Burgerforum Klimaat.

Hoewel de val van het kabinet de voortgang van sommige onderwerpen onzeker maakt, blijven wij ons ook de aankomende maanden onverminderd inzetten voor het vinden van een goede balans van belangen bij elke opgave. Een goed georganiseerd overleg met de juiste partijen aan tafel zorgt voor afgewogen besluitvorming waar iedereen zich gehoord en gezien voelt. Het kan bijdragen aan het herwinnen van het vertrouwen. Dit wordt dan ook het thema van de jaarlijkse OFL-conferentie die we op 28 november houden; belangen in balans houden. Hoe zorgen we dat alle belangen gehoord en meegewogen worden, waarom is dat belangrijk en wat is daarvoor nodig?

En hoewel bescheidenheid ons past, zijn we ook enorm trots op ons werk. Lees vooral ook meer over ons in de praktijk in het interview van OFL-secretaris Eef Silver, zij vertelt hoe de balans in belangen bij het Noordzeeoverleg continue gezocht en meestal ook gevonden wordt.

Noteert u 28 november alvast in uw agenda?

Ineke den Heijer

Manager OFL


Inhoud

Nieuws

Updates

OFL-ontwikkelingen

Agenda

Nieuws

Noteer in uw agenda: 28 november OFL-conferentie Balans in belangen

Alle partijen in ons netwerk worstelen met vraagstukken waarin veel belangen spelen en het een kunst is om al die belangen een plek te geven. Het vinden van balans in die belangen is de grote opgave. Want een goed evenwicht aan de gesprekstafel zorgt ervoor dat oplossingen beter aansluiten bij wat er speelt in de samenleving. Het kan ook bijdragen aan beter onderling begrip en daardoor een betere samenwerking. Tijdens de meet-up in april hebben we al met een deel van het netwerk gesproken over dit thema. We trekken dit thema door naar de conferentie: Balans in belangen vinden. Hoe kijken stakeholders daar tegenaan, wat vinden ze belangrijk en hoe zorg je dat iedere stem gehoord wordt? De conferentie vindt in de middag plaats en biedt, naast inspirerende sprekers, verschillende workshops die u kunt volgen. Een uitnodiging volgt in september.


Nieuwe projecten

Nationaal burgerforum Klimaat

De Minister voor Klimaat en Energie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stellen een Burgerforum klimaat- en energiebeleid in, met brede steun van de Tweede Kamer. Het OFL kreeg het verzoek om het secretariaat en het voorzitterschap hiervan te verzorgen. Waarschijnlijk zal het burgerforum najaar 2024 starten. Dit onder voorbehoud van de nieuwe Kamer en het kabinet. Het OFL-secretariaat is nu al bezig met de voorbereidingen van het forum. Het burgerforum zal zich buigen over de vraag: “Hoe kunnen we als Nederland eten, spullen gebruiken en reizen op een manier die beter is voor het klimaat?”. Meer weten? Voor meer achtergrondinformatie over de totstandkoming van deze vraag en de samenstelling van het forum, leest u het instellingsbesluit en de kamerbrief.


OFL organiseert twee consultaties in aanloop naar de Nieuwe Nota Ruimte

De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening werkt aan een nieuwe Nota Ruimte. In de aanloop naar die nieuwe nota organiseert het OFL twee consultaties. De eerste consultatie is op 6 november en gaat over de contourennotitie. Deze notitie contourennotitie geeft een eerste inhoudelijke richting voor de Nota Ruimte. De tweede OFL-consultatie is in 2024 en gaat over de conceptversie van de ontwerpnota Ruimte. Deze versie bevat onder andere een langetermijnvisie over de ontwikkeling van Nederland met de hiermee samenhangende keuzes en richtinggevende uitspraken. Daarin staat een vooruitblik naar 2030, 2050 en 2100.

Ga naar de projectpagina Nieuwe Nota Ruimte.


Nieuw op te richten Platform Spoorgoederenvervoer

De demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft het OFL gevraagd een Platform Spoorgoederenvervoer op te richten. In het platform worden onderwerpen besproken die van belang zijn voor de leefomgeving van mensen die dicht bij het spoor wonen. Aan tafel zitten mensen uit bewonersorganisaties, de spoorsector, ProRail, en overheden. Voorzitter is de heer Johan Remkes. De afgelopen maanden sprak het OFL-secretariaat, in afstemming met de voorzitter, diverse mensen ter voorbereiding op de inrichting van het platform. Eind september is de eerste bijeenkomst van het platform.

Ga naar de projectpagina Platform Spoorgoederenvervoer.


Updates

Nationaal Klimaat Platform roept op om klimaatbeleid niet controversieel te verklaren

In de zomer van dit jaar viel het kabinet. Kort daarop bracht het Nationaal Klimaat Platform (NKP) een alliantie van twintig organisaties bij elkaar. Doel: ervoor zorgen dat het klimaatbeleid niet controversieel verklaard wordt. Inmiddels ondersteunen meer dan tachtig andere organisaties dit initiatief met praktijkvoorbeelden die de noodzaak voor continuïteit in het klimaatbeleid illustreren. Vrijdag 25 augustus ging hierover een brief naar de Tweede Kamer. Op 5 september vergadert de Commissie Economische Zaken en Klimaat hierover en op 12 september is de plenaire vergadering in het Parlement. De brief is te vinden op de website van het NKP.

Webinar Boeren Met Toekomst

Op 8 september organiseert het NKP het webinar ‘Boeren met Toekomst, kansen met CO2-reductie.’ Insteek van het webinar is agrariërs te laten zien hoe ze baat kunnen hebben bij het reduceren van broeikasgassen. Dit gebeurt aan de hand van gesprekken en praktijkvoorbeelden. Meedoen kan.

Kennis over niet-aangehaakten

Samen met de Stichting Klimaatgesprekken gaat het NKP met ruim 100 mensen een-op-eengesprekken aan. Wat zijn hun beelden, houding en wensen met betrekking tot de klimaattransitie? Daarnaast willen we in samenwerking met de Alliantie Inclusieve Energietransitie en de Stichting Sterk uit Armoede beter zicht krijgen op het bewustzijn van de energietransitie bij mensen met een niet-westerse migratieachtergrond en mensen in armoede.

Top van Onderop

Tijdens de internationale klimaatconferentie in Dubai organiseert het NKP (samen met diverse organisaties) het event De top van onderop over het 'nieuwe Nederland'. Tijdens dit event willen we laten zien wat er allemaal al gebeurt qua verduurzaming en hoe dit sneller het nieuwe normaal zou kunnen worden. Door dit collectief te organiseren laten we de kracht van de samenleving zien. Waarschijnlijk wordt het event uitgezonden bij de NPO. Meedoen? Meld je aan voor de digitale aftrap op 4 september aanstaande om 13.00 uur.


Het NiNO trapt af, op weg naar een natuurinclusieve samenleving

In maart dit jaar was de eerste bijeenkomst van het NiNO, het Natuurinclusief Nationaal Overleg, onder leiding van OFL-voorzitter André van der Zande.  In het NiNO zitten vertegenwoordigers uit de wetenschap, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheid en jongeren, met als doel om de transitie naar een natuurinclusieve samenleving te versnellen.  Hoogtepunt was de eerste Natuurinclusief Top op 21 juni waar het NiNO een belangrijk onderdeel van uitmaakte.

Op de langste dag van het jaar kwamen meer dan 400 mensen met een groen hart samen om Nederland in beweging te krijgen richting een natuurinclusieve samenleving. Tijdens de top was het tweede formele NiNO, waarbij de Minister voor Natuur en Stikstof ook aanschoof. De minister werd bijgepraat over de voortgang van de Agenda Natuurinclusief 2.0 (onze koers naar een natuurinclusieve samenleving). Ze bleek zichtbaar verheugd met de positieve constructieve inzet, een dag na het klappen van het Landbouwakkoord. De komende maanden staan er nog verschillende formele en informele bijeenkomsten op de agenda van het NiNO met als hoogtepunt de vaststelling van de Agenda Natuurinclusief op 2 november.

Meer informatie over NiNO

Meer informatie over Agenda Natuurinclusief


Voortgang Noordzeeoverleg

In mei deelde de minister van Infrastructuur en Waterstaat de 5e voortgangsrapportage van het Noordzeeoverleg met de kamer. In de aankomende periode werken de deelnemers van het NZO verder aan onder meer de visie op voedsel uit zee, het invullen van de afspraken rondom beschermde gebieden, Best Beschikbare Technieken voor natuurversterkend bouwen en de invulling van de afspraken over medegebruik op zee. Ook levert het NZO naar verwachting in het najaar een tussentijdse evaluatie van het “Transitiefonds” op en publiceert het de eerste Staat van de Noordzee. Dit rapport vat de inzichten samen vanuit wetenschappelijk onderzoek naar de Noordzee waaronder de resultaten van het MONS programma. Ook kwam het vrouwennetwerk voor de Noordzee in de eerste helft van het jaar twee keer bijeen. Het leverde twee inspirerende en leerzame bijeenkomsten op over de voedselsector en de energiesector op zee.

Lees de Voortgangsrapportage en meer nieuws op de NZO-website


Het Deltaprogramma is volop in beweging

Het Deltaprogramma is continu in beweging, ook de afgelopen periode gebeurde er veel en er staat meer dan voldoende op de planning. In het voorjaar vond de formele bijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst is het concept Deltaprogramma 2024 besproken. Op basis hiervan is een OFL-advies geformuleerd voor de Deltacommissaris. Op Prinsjesdag  wordt dit advies en de reactie daarop, als onderdeel van het Deltaprogramma 2024 door de Deltacommissaris aangeboden aan de Tweede Kamer. Op het Deltacongres gaat het OFL samen met Populytics een workshop organiseren over (burger)participatie. Het Deltacongres vindt op 9 november plaats in Groningen. In deze OFL-workshop kunnen de deelnemers ervaren hoe burgerparticipatie in zijn werk gaat. Bent u op het Deltacongres, kom dan langs! Op 28 november is een informele OFL-bijeenkomst over het Deltaprogramma gepland. U kunt zelf onderwerpen aandragen die u graag wilt bespreken tijdens deze bijeenkomst. Neem daarvoor contact op met: lieke.alferink@ofl.nl.


Consultatie actualisatie Mariene Strategie deel I

De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM, 2008) verplicht de lidstaten van de Europese Unie om hun zeeën schoner en gezonder te maken. Deel 1 van de Mariene Strategie beschrijft de initiële beoordeling, de huidige milieutoestand en de milieudoelen voor het Nederlandse deel van de Noordzee. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vroeg het OFL om een consultatie te begeleiden over de actualisatie van deel 1 van de Mariene Strategie. Deze consultatie vindt plaats tussen half november en eind december 2023. Voor belanghebbenden is er een schriftelijke ronde én een bijeenkomst. Uiteindelijk bieden de OFL-voorzitters Johan van de Gronden en Sybilla Dekker het resultaat van de consultatie in de vorm van een OFL-advies aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw, Natuur en Visserij en Natuur en Stikstof aan.

Meer informatie over de consultatie


Een mobiliteitsvisie met aandacht voor wandelaars, fietsers en OV

Op 13 maart nam minister Harbers het rapport van het OFL in ontvangst van onafhankelijk OFL-voorzitter Jeroen de Haas: ‘Samen naar een verbindende mobiliteitsvisie’. Het rapport kwam tot stand dankzij de inbreng van ruim 70 deelnemers aan een brede consultatie over de concept-Hoofdlijnennotitie. In het gesprek lichtte Jeroen de Haas de belangrijkste reflecties toe: denk visionair en innovatief, vanuit integraliteit, met aandacht voor zowel goederen- als personenvervoer, niet vanuit ruimte voor de auto, maar wel voor lopen, fietsen en het OV. De minister is enthousiast over de grote betrokkenheid van stakeholders in het proces van de Mobiliteitsvisie 2050. Op 30 maart was er in de Tweede Kamer een strategisch debat over mobiliteit waar over de vervolgstappen werd gesproken, en vlak voor de zomer was er een informele werksessie. Momenteel werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan een Actieprogramma. Op 4 oktober is er een online OFL-consultatie over het concept, waarvoor betrokkenen zich binnenkort kunnen aanmelden. Houdt u hiervoor de website van het OFL in de gaten.

Lees meer over de mobiliteitsvisie op de OFL-website


OFL-ontwikkelingen

Secretarissen aan het woord: Eef Silver in het Noordzeeoverleg

In dertig jaar tijd heeft het OFL zich ontwikkeld van een traditioneel overlegorgaan voor infrastructurele projecten naar een platform voor brede maatschappelijke vraagstukken over de fysieke leefomgeving. Mooie voorbeelden hiervan zijn het Nationaal Klimaat Platform, Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO) en het Platform Spoorgoederenvervoer. In deze nieuwe rubriek vertellen onze OFL-secretarissen over hun werk. Welke dilemma’s en uitdagingen komen zij tegen bij het afwegen van veel, soms tegengestelde belangen? Hoe betrekken zij de samenleving bij de ontwikkeling van het beleid. We starten de serie met het Noordzeeoverleg (NZO) en een gesprek met Eef Silver, NZO-secretaris.

Lees het interview met OFL-secretaris Eef Silver


Op weg naar nieuwe OFL-leden

Het OFL heeft leden en deelnemers. Leden zijn organisaties van buiten de overheid, vaak belangen- en brancheorganisaties. De wettelijk benoemde leden vormen de structurele basis van het OFL. Ze zijn langdurig betrokken bij het OFL en kunnen onderwerpen agenderen. Deelnemers zijn geen lid van het OFL, maar worden per overleg of project uitgenodigd om mee te doen, omdat hun perspectief een verrijking kan zijn voor dat overleg. Momenteel is het OFL-secretariaat bezig met de voorbereidingen voor de benoeming van nieuwe OFL-leden. Waarom nieuwe OFL-leden? In de loop der jaren is de focus van het OFL verschoven van ‘verkeer en waterstaat’ naar ‘infrastructuur en milieu’ tot uiteindelijk de ‘fysieke leefomgeving’. Door de huidige groep leden aan te vullen met extra organisaties wordt de groep meer passend is bij het actuele inhoudelijke werkterrein. In 2022 en 2023 bracht het OFL-secretariaat in beeld welke organisaties een waardevolle aanvulling kunnen zijn voor de groep OFL-leden. Dit heeft het secretariaat gedaan in gesprek de huidige leden en ministeries en kijkend naar het bredere netwerk van OFL-deelnemers. Dit najaar krijgen deze organisaties een uitnodiging om deel te nemen aan de bijeenkomst ‘op weg naar nieuwe OFL-leden’. Hier krijgen zij uitleg over wat het betekent om OFL-lid te zijn en ze kunnen tijdens die bijeenkomst daarover met elkaar en met het OFL-secretariaat in gesprek. Die bijeenkomst is een opstap naar het voordragen van organisaties voor benoeming als OFL-lid door de minister van IenW.

Lees meer over benoemde leden


OFL-jaarplan gepubliceerd

Waar het OFL eerder met een werkprogramma werkte, hebben we tegenwoordig een jaarplan. Dit is passender omdat we met een doorlopende programmering werken. In mei hebben de OFL-voorzitters het jaarplan voor het jaar 2023 tot halverwege 2024 besproken. Het jaarplan is uiteraard een moment opname. Door het hele jaar door kunnen er nieuwe projecten worden toegevoegd. Op de website van het OFL vindt u altijd de meest actuele versie van het jaarplan. Het jaarplan toont duidelijk de diversiteit en veelzijdigheid van de projecten van het OFL. De activiteiten van het OFL spelen zich steeds meer af rond de grote transitieopgaven, zoals een natuurinclusieve samenleving, energie en water. Daarnaast zien we een toenemende behoefte aan onafhankelijke platforms waarop overheid en maatschappelijke partijen met elkaar kunnen samenwerken.

Bekijk het OFL-jaarplan


Terugblik: Meet-up Balans in belangen

Op dinsdag 18 april vond de online OFL-thema-meet-up plaats. Focus van deze meet-up: hoe kun je de belangen in je project goed organiseren en waarom is dit eigenlijk zo belangrijk? Onze OFL-voorzitters Sybilla Dekker, Kees Vendrik en André van der Zande vertelden hoe zij omgaan met alle belangen in hun projecten, respectievelijk het Noordzeeoverleg (NZO), Nationaal Klimaat Platform (NKP) en Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO). Daarna gingen zij met de deelnemers in gesprek. Tijdens dit gesprek bleek dat de deelnemers veel belang hechten aan gelijkwaardigheid, inlevingsvermogen en nieuwsgierigheid tonen om de balans te vinden.

Lees het uitgebreide verslag


Geef uw feedback op onze nieuwsbrief

Drie keer in het jaar houden we ons netwerk op de hoogte van de laatste OFL-ontwikkelingen met een online nieuwsbrief. We zijn erg benieuwd wat u van de nieuwsbrief vindt en willen u aan de hand van een korte enquête vragen hoe de nieuwsbrief nog beter op uw behoefte aan kan sluiten. Het invullen kost hooguit 3 minuten. Alvast hartelijk dank!

Vul de enquête in

Wanneer u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich onderaan deze nieuwsbrief afmelden.


Agenda

22 september 2023

Eerste bijeenkomst Platform Spoorgoederenvervoer

4 oktober 2023

Consultatie Mobiliteitsprogramma

2 november 2023

Agenda Natuurinclusief

6 november 2023

Consultatie contourennotitie Nota Ruimte

28 november 2023

OFL-conferentie Balans in belangen

Informeel overleg Deltaprogramma

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen