Over OFL

 

Onafhankelijk platform voor overleg en samenwerking

In het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) ontmoeten rijksoverheid, burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven elkaar voor overleg en samenwerking op het gebied van de fysieke leefomgeving: de omgeving waar we wonen, werken, reizen en recreëren. Daarbij horen onder meer onderwerpen als klimaat, landbouw, natuur, energie en water. Onderwerpen die direct impact hebben op mensen in hun omgeving.

Illustratie samenstelling OFL

Rijksoverheid 

Bij het OFL zijn vertegenwoordigers van de rijksoverheid betrokken en in sommige projecten ook vertegenwoordigers van decentrale overheden. Veelal gaat het om beleidsmakers van een van de ministeries die werken in het domein van de fysieke leefomgeving: Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Economische Zaken en Klimaat (EZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO).

Leden en deelnemers

Vanuit de samenleving zijn in het OFL leden en deelnemers actief. De leden zijn structureel betrokken bij het OFL en kunnen onderwerpen agenderen. Vaak gaat het om belangenorganisaties, koepelorganisaties en brancheorganisaties. Deelnemers zijn organisaties of individuen die worden uitgenodigd om mee te praten over specifieke onderwerpen, omdat hun perspectief een verrijking kan zijn voor het overleg of de samenwerking. Zowel leden als deelnemers zijn vanuit uiteenlopende perspectieven actief in het domein van de fysieke leefomgeving.

Onafhankelijke voorzitters en secretarissen

Overleggen in het OFL worden voorgezeten door een van de onafhankelijke OFL-voorzitters en ondersteund door een team van secretarissen. De voorzitters en secretarissen hebben geen belang bij een bepaalde uitkomst en waarborgen een onpartijdig samenwerkingsproces.

Het OFL-secretariaat

De secretarissen van het OFL verzorgen de inhoudelijke voorbereiding van een overleg. Daarbij gaat het onder meer om de inhoud van een overleg, timing en het uitwerken van een overlegvorm waarbij uiteenlopende perspectieven de ruimte krijgen. De secretarissen worden ondersteund door projectondersteuners, een communicatieadviseur en een webredacteur. Gezamenlijk vormen zij het OFL-secretariaat.

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen