Voorzitters

Het OFL beschikt over onafhankelijke, deskundige voorzitters. Zij hebben geen belang bij een bepaalde uitkomst en waarborgen een neutraal voorzitterschap. Daarnaast brengen zij veel bestuurlijke ervaring en kennis van maatschappelijke verhoudingen met zich mee. De voorzitters zijn benoemd door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Dit is in de Wet overleg Fysieke Leefomgeving vastgelegd.


Marleen Stikker

Marleen Stikker (1962) studeerde Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is één van de oprichters van De Digitale Stad en startte in 1994 de sociale onderneming Waag. Sinds 2018 is zij voorzitter van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving. Marleen is geïnteresseerd in de toekomst van publieke waarden en commons (gedeelde goederen) van de leefomgeving in tijden van technologisering

 

Portretfoto Marleen Stikker

 

 

Johan van de Gronden

Johan van de Gronden (1963) studeerde filosofie in Leiden. Hij begon zijn loopbaan in internationale betrekkingen en ontwikkelingssamenwerking. Zo woonde en werkte hij in Suriname, Zuid-Afrika en Denemarken. In 2006 werd Johan benoemd tot Algemeen Directeur van het Wereld Natuur Fonds, een functie die hij tien jaar vervulde. Sinds 2018 is hij Directievoorzitter van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam.

Johan is de ‘civil society’ zeer toegedaan. Als voorzitter van het OFL hoopt hij in een open en creatieve atmosfeer samen met anderen een steentje bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van onze leefomgeving. Als essayist schrijft Johan regelmatig over natuur en landschap.

 

Portretfoto Johan van de Gronden

 

 

Johan Remkes

Johan Remkes (1951) studeerde economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In de politiek en het openbaar bestuur vervulde hij een groot aantal functies. Zo was hij onder andere voorzitter van de staatscommissie Parlementair Stelsel en het adviescollege Stikstof.

“In onze samenleving is heel veel kennis aanwezig.” Johan is dan ook van mening dat een zorgvuldig dialoog met de samenleving de kwaliteit van beleid en uitvoering aanzienlijk kan verbeteren.

 

Portretfoto Johan Remkes

 

 

Jeroen de Haas

Jeroen de Haas (1959) studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Van 2000 tot 2007 was hij Lid van Bestuur bij ENECO, voordat hij van 2007 tot 2018 voorzitter van de Raad van Bestuur werd. Tegenwoordig is Jeroen commissaris bij ondernemingen in de haven, infrastructuur en energie. Daarnaast is hij adviseur en ondernemer in het veld van duurzame energie-ondernemingen en infrastructuur in Nederland en daarbuiten.

Jeroen heeft de overtuiging dat draagvlak en participatie vanuit de fysieke leefomgeving een steeds belangrijkere voorwaarde zijn voor een succesvolle realisatie van grote, maatschappelijke opgaven, zoals energietransitie, beheersing mobiliteit en sociaal maatschappelijke stabiliteit.

“Grote maatschappelijke vraagstukken, zoals verduurzaming van ons energiesysteem, vermijden van stikstofuitstoot, groeiende behoefte aan natuur en ontspanning dichtbij en mobiliteit, vragen steeds om ingrijpende maatregelen in onze leefomgeving. Mensen in de straat, de wijk, het dorp of de stad willen in de vroegste fase betrokken zijn bij wat er gebeurt en verandert. Bedrijven en overheden moeten een hele nieuwe professionaliteit ontwikkelen om zich tot deze wensen te verhouden. In vele rollen, bijvoorbeeld als CEO van ENECO, heb ik ervaren dat je met professionaliteit op het gebied van participatie steeds meer van je missie of beleidsvoornemens bereikt. Als voorzitter OFL wil ik hier graag een steentje bijdragen”

 

Portretfoto Jeroen de Haas

 

 

Sybilla Dekker

Sybilla Dekker is van haar vak organisatie- en bestuurskundige en vervult verschillende toezichthoudende en bestuurlijke functies. Sybilla was Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in de kabinetten Balkende II en III. Daaraan voorafgaand vervulde zij diverse directiefuncties bij de overheid en werkgeversorganisaties, en bekleedde diverse commissariaten o.a. bij Heineken Nederland, Rabobank Nederland , LUMC en NS. Na haar ministerschap was zij voorzitter van Talent naar de Top en commissaris bij onder meer BNG Bank en Royal Haskoning DHV, voorzitter Raad van Toezicht Kadaster Nederland, voorzitter Nationaal Openbaar Vervoer Beraad, voorzitter Goede Doelen Platform, lid (namens Nederland) van de Colleges Financieel Toezicht Curacao en St-Maarten/BES eilanden en Aruba en Gezaghebbende Derde in het traject Zuidasdok.

Momenteel is Sybilla Dekker o.a. Voorzitter Tafel van Borging Maasvlakte II, Toezichthouder Kadaster Bonaire namens de Minister IenW en Voorzitter Adviescommissie Geschilbeslechting Woningwet (BZK).

Per Juni 2018 is Sybilla Dekker benoemd tot Minister van Staat.

 

Portretfoto Sybilla Dekker


Kees Vendrik

Kees Vendrik (1963) is afgestudeerd als politicoloog (internationale economische betrekkingen). Van 1998 tot 2010 was hij Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Daarna werd hij lid van het college van de Algemene Rekenkamer. Van 2017 tot de zomer van 2022 werkte Vendrik als hoofdeconoom bij de Triodosbank. Ook zat hij in de raad van advies van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het begeleidingscollege van het Planbureau voor de Leefomgeving en de Raad van Toezicht van Tivoli Vredenburg.

Hij was in 2018-19 voorzitter van de Elektriciteitstafel betrokken bij de totstandkoming van het  Klimaatakkoord en betrokken bij het klimaatcommitment van de Nederlandse financiële sector dat opgenomen is in het Klimaatakkoord. Van juni 2019 tot eind september 2022 was hij Eerste Kamerlid. Hij stopte daarmee toen hij door het kabinet werd voorgedragen als onafhankelijk voorzitter van het Nationaal Klimaat Platform.

Kees Vendrik is per 3 november 2022 vier dagen in de week actief als voorzitter van het Nationaal Klimaat Platform. Tevens is hij voorzitter van de stuurgroep van het IMVO-convenant voor de Verzekeringssector dat wordt ondersteund door de Sociaal-Economische Raad. Daarnaast heeft hij de volgende onbetaalde nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Paleis het Loo, Lid Raad van Advies van PPLE (Universiteit van Amsterdam), Lid Sustainable Finance Lab, Lid International Advisory Board Pathways to Sustainability (Universiteit Utrecht), Lid bestuur stichting We Make the City en Voorzitter jury Ab Harrewijnprijs.

 

Portretfoto Kees Vendrik


André van der Zande

André van der Zande is van huis uit bioloog en vervulde eerder de rol van directeur-generaal van het RIVM en secretaris-generaal van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Momenteel is hij lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, voorzitter van de Stichting Nationale Database Flora en Fauna, lid bestuur Veenweiden Innovatiecentrum en plaatsvervangend voorzitter van de Council van de stichting Nature for Health.

Als ambassadeur voor Agenda Natuurinclusief speelt André van der Zande sinds 15 oktober 2022 een leidende rol in de transitie naar de natuurinclusieve samenleving. Hij is voorzitter van het Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO). In dit overleg treffen leiders uit verschillende maatschappelijke sectoren en verschillende bestuurslagen (Rijk, provincie, gemeente, waterschap) elkaar om de transitie te versnellen en te verbreden.

André zegt hierover: ”Natuurinclusief werken vraagt een omslag in ons denken. Gelukkig zijn er in alle sectoren al koplopers die het goede voorbeeld geven. Het is zaak nu te komen van een handvol partijen naar heel veel. Dat gaan we doen door te laten zien dat kiezen voor natuur veel oplevert. Zodat natuurinclusief werken normaal wordt.”

 

Portretfoto André van der Zande
Fotograaf: Fred Ernst

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.