Deltaprogramma

Het Deltaprogramma is een langlopend programma om ons land nu en in de toekomst te beschermen tegen hoogwater en de zoetwatervoorziening op peil te houden. Dit is een opgave met veel facetten. Zowel op het gebied van klimaat, leefomgeving en economie als op het vlak van natuur, landbouw en recreatie. Deelnemers van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) geven de deltacommissaris en de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) onafhankelijk advies over het Deltaprogramma.

Advies over het Deltaprogramma

Centraal in het Deltaprogramma staat een aantal belangrijke beslissingen voor de toekomst van de Nederlandse delta: de deltabeslissingen. In het OFL geven de leden hierover advies. Dit gebeurt 2 keer per jaar; een keer informeel en een keer formeel. Nu de deltabeslissingen zijn vastgesteld geven de OFL-leden advies over de jaarlijkse voorbereiding, implementatie, uitvoering en het onderhoud van het Deltaprogramma. Deze adviezen worden aangeboden aan de deltacommissaris en de minister van IenW.

Op 15 april 2021 vond een formeel OFL-overleg plaats over het Deltaprogramma 2022. Het OFL-advies over het Deltaprogramma 2022 is in juni besproken in de Stuurgroep Deltaprogramma en heeft geleid tot een reactie van de Deltacommissaris waarin hij aangeeft hoe het OFL advies wordt opgevolgd. 

Zesjaarlijkse herijking Deltaprogramma

In het Deltaprogramma is gekozen voor een adaptieve benadering, om te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Dat kan door het vertragen of versnellen van inspanningen of overstappen naar een andere strategie. Er is voor gekozen om iedere 6 jaar een systematische herijking te doen van de deltabeslissingen en voorkeursstrategieën uit het Deltaprogramma 2015. Doel hiervan is om zorgvuldig te checken of er ontwikkelingen zijn die aanpassingen in het Deltaprogramma nodig maken.

In 2020 was in het OFL-advies de herijking een centraal thema. In het Deltaprogramma 2021 zijn nieuwe accenten gezet, onder andere bij de Deltabeslissing zoetwater en de uitvoering van maatregelen. 

Deltaprogramma en deltacommissaris

Peter Glas staat als deltacommissaris aan het hoofd van het Deltaprogramma. Hij zorgt samen met programmamanagers dat het Deltaprogramma wordt uitgevoerd.
Het doel van het Deltaprogramma is:

  • Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen overstromingen;
  • zorgen voor voldoende zoetwater;
  • de inrichting van het land klimaatbestendig maken.

Het Deltaprogramma is een nationaal programma. Rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten werken erin samen. Ook maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en organisaties met veel kennis over water zijn erbij betrokken.

De basis van het Deltaprogramma zijn de deltabeslissingen. Dit zijn hoofdkeuzes voor de aanpak van waterveiligheid en zoetwatervoorziening in Nederland. De deltabeslissingen geven richting aan de maatregelen die Nederland neemt, op korte en op lange termijn.

De 5 deltabeslissingen zijn:

  • Waterveiligheid
  • Zoetwaterstrategie
  • Ruimtelijke adaptatie
  • IJsselmeergebied
  • Rijn-Maasdelta

Lees meer over het Deltaprogramma op www.deltacommissaris.nl

Achtergrond OFL-adviesfunctie Deltaprogramma

Het Deltaprogramma heeft te maken met veel uiteenlopende belangen. Het OFL maakt deze uiteenlopende belangen zichtbaar. Dat gebeurt door met belanghebbenden om de tafel te gaan zitten en een dialoog aan te gaan over het programma en de manier waarop het raakt aan hun belangen, kennis en ideeën. Dit helpt om vervolgens in het Deltaprogramma nieuwe afwegingen te maken.

Informatie voor OFL-deelnemers

De agenda en documenten van het Deltaprogramma zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan dit onderwerp. Wilt u ook deelnemen en heeft u al inloggegevens voor deze website? Neem dan contact op met de secretaris rechtsboven op deze pagina. Heeft u nog geen inloggegevens? Lees dan meer over deelnemen aan het OFL

> Bekijk de agenda
> Bekijk documenten

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.