{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"238324"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Submenu

Mobiliteitsvisie 2050

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is bezig met het opstellen van een integrale mobiliteitsvisie. De mobiliteitsvisie 2050 beschrijft een mobiliteitssysteem dat voldoet aan de normen voor duurzaamheid, gezonde leefomgeving en veiligheid. Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) begeleidt de samenwerking met maatschappelijke partijen tijdens dit proces.

Een fietsende man

Wat is de Mobiliteitsvisie?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) stelt in samenwerking met andere ministeries de Mobiliteitsvisie 2050 op. IenW gaf aan vanaf de start maatschappelijke partijen te willen betrekken bij de ontwikkeling van deze visie. Het proces om te komen tot de Mobiliteitsvisie 2050 (MoVi) bestaat uit verschillende stappen waar het OFL bij betrokken is.

Stap 1: consultatie contourennota

De consultatie heeft op 5 juli 2022 plaatsgevonden met een selectie van benoemde leden van het OFL onder leiding van OFL-voorzitter Jeroen de Haas. Tijdens de consultatie stond de ambtelijke conceptversie van de contourennota van de Mobiliteitsvisie 2050 centraal.

De reflecties van de deelnemers heeft OFL-voorzitter Jeroen de Haas aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie van IenW heeft de inzichten en adviezen betrokken in de definitieve versie van de contourennota die naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Bekijk de documenten bij deze stap

Stap 2: benen-op-tafelsessie

Op 17 november 2022 organiseerde het OFL een zogenoemde benen-op-tafelsessie over de Hoofdlijnennotitie (een tussenstap in aanloop naar de mobiliteitsvisie). De sessie was informeel van aard en had mede tot doel een bredere groep belanghebbenden te laten reageren op onderdelen van de Hoofdlijnennotitie én op onderlinge samenwerking.

Bekijk de visuele samenvatting (PDF, 2MB) van de sessie.

Stap 3: consultatie concept-hoofdlijnennotitie

Op 31 januari vond als 3e stap in dit OFL-proces een formele maatschappelijke consultatie onder leiding van OFL-voorzitter Jeroen de Haas. Er was een brede groep van belangen en organisaties vertegenwoordigd. Het doel van de consulatie was het ophalen van reflecties op de concept-Hoofdlijnennotitie. Deze reflecties staan in het OFL-rapport ‘Samen naar een verbindende mobiliteitsvisie’ (PDF, 1MB), waarin eveneens aanbevelingen voor het vervolgproces opgenomen zijn. Op dit rapport is door de minister een reactie gegeven in een reactiebrief (PDF, 123kB).

Stap 4: werksessie

Op 3 juli vond een werksessie MoVi plaats. Aan vier gesprekstafels werd stilgestaan bij een aantal vragen die nodig zijn voor het opstellen van integrale bereikbaarheidsdoelen. Een inhoudelijke terugkoppeling van de werksessie leest u in het document 'Terugkoppeling werksessie MoVi 3 juli' (PDF, 56kB).

Stap 5: consultatie concept-Actieprogramma

Op 4 december is het netwerk weer bijeengekomen voor een formele consultatie over de volgende stap in het proces; het concept-Actieprogramma. Het concept-Actieprogramma gaat in op de nadere invulling van de bereikbaarheidsdoelen voor personenvervoer, goederenvervoer en internationaal vervoer. Er worden varianten van bereikbaarheidsdoelstellingen toegelicht, er zijn aandachtspunten voor verdere uitwerking aangegeven en er wordt inzicht gegeven in de vervolgstappen.

De opbrengsten van de consultatie op 4 december vindt u in de map 'Brief consultatie 4 december uitwerking bereikbaarheidsdoelen' onder documenten.

Meer nieuws over de Mobiliteitsvisie 2050

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Meer nieuws over de Mobiliteitsvisie 2050","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"260175"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen