Nationaal Milieuprogramma

Het OFL verkent hoe de samenwerking tussen Rijk en samenleving vormgegeven kan worden bij de totstandkoming van een Nationaal Milieuprogramma, op verzoek van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Aanleiding

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is bezig om een Nationaal Milieuprogramma (NMP) te maken. De inzet is dat het NMP het fundament wordt voor toekomstig milieubeleid. Het beschrijft hoe we ervoor zorgen dat onze leefomgeving in 2050 gezond, schoon en veilig is. Bij het opstellen van het NMP kiest het ministerie voor de volgende invalshoeken:

  • vitale ecosystemen
  • gezonde leefomgeving
  • duurzame economie

In de totstandkoming van het Nationaal Milieuprogramma en bij de uitvoer ervan, is een goed samenspel tussen inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden belangrijk. De afgelopen tijd heeft het NMP-team van het Ministerie van IenW al een grote groep van belanghebbenden op verschillende manier laten meedenken over het NMP, zoals in bijeenkomsten, individuele gesprekken, een Participatieve Waardenevaluatie (PWE) en een zienswijzenprocedure via Platform Participatie. De wens is om de betrokkenheid van samenleving en bedrijfsleven verder te verdiepen en continu met elkaar in gesprek te blijven.

De staatssecretaris van IenW heeft het OFL gevraagd haar te adviseren over de manier waarop het continue gesprek met stakeholders over milieu vorm kan worden gegeven.

Rol OFL

Vanaf mei 2024 verkent het OFL hoe de betrokkenheid van de samenleving vorm kan krijgen en of de uitvoering van het NMP kan aansluiten bij bestaande bewegingen en maatschappelijke initiatieven. Dat doen we in een interactief proces, met een aantal OFL-leden en andere organisaties die vanuit verschillende invalshoeken actief zijn op het terrein van milieu. We organiseren drie werksessies, die als centrale vraag hebben: ‘Hoe kunnen we de krachten bundelen voor een gezonde, schone en veilige leefomgeving?”

Deze verkenning leidt tot een OFL-advies aan de staatssecretaris over de mogelijkheden voor samenwerking en gesprek tussen overheid en samenleving in de uitvoering van het NMP. Daarin doen we ook een voorstel voor OFL-betrokkenheid in het vervolg.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen