Industrie, Gezonde Leefomgeving en Omwonenden

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft het OFL gevraagd een verkenning te doen naar de inrichting van een nationaal overleg waar burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties samenwerken aan een gezonde leefomgeving.

Persoon met twee honden loopt door woonwijk met industrie in de achtergrond

Een goede buur

Nederland is een dichtbevolkt land, waarin we willen wonen, werken en ontspannen in een veilige en gezonde leefomgeving. Dat kan alleen wanneer bedrijven, burgers en overheden rekening houden met elkaar. Elk bedrijf zou zich rekenschap moeten geven van zijn impact op de buren en hier voldoende aandacht aan moeten besteden. Om omwonenden, bedrijven en overheden dichter naar elkaar te brengen wordt een landelijk overleg onder het OFL voorgesteld met de werktitel ‘Leefomgeving en Industrie Dialoog’.  

Nationaal Overleg

Dit verzoek aan het OFL staat beschreven in de Actieagenda Industrie en Omwonenden. Aanleiding voor de wens om dit landelijke overleg te starten is het onderzoek ‘Industrie en Omwonenden’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De uitgangspunten voor het voorgestelde overleg zijn:

  • Structureel karakter en niet enkel incidentgedreven.
  • Betrokkenheid van overheden, bedrijven en omwonenden.
  • Landelijke focus, aansluitend op OVV-adviezen.
  • Behandeling van industrie en gezonde leefomgeving in brede context.
  • Actieve informatiedeling en stimulering van de dialoog.
  • Goede aansluiting op bestaande bestuurlijke overleggen.

Wat is het doel van de verkenning?

Het doel van de OFL-verkenning is te komen tot een voorstel voor een landelijk overleg waarin partijen dichter bij elkaar kunnen worden gebracht met als doel zorgpunten sneller op tafel te krijgen en kennis structureel met elkaar te delen. Om uiteenlopende perspectieven op te halen gaat het OFL-secretariaat starten met gesprekken met betrokken ministeries, koepels van medeoverheden en nationale belangenorganisaties. Het OFL-secretariaat gaat vervolgens in gesprek met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Op basis van de verkenning zal het OFL-secretariaat een voorstel doen voor vorm, inhoud en samenstelling van het nationaal overleg. Het streven is om dit voorstel voor de zomer te delen met de staatssecretaris en betrokkenen.

U kunt meer lezen over de aanpak van de verkenning in het startdocument.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de achtergrond van het verzoek? Dan kunt u meer informatie vinden in de Actieagenda Industrie en Omwonenden (paragraaf 1. Een goede buur, pagina 2) en de bijbehorende Kamerbrief. IenW neemt het initiatief voor dit overleg als reactie op de aanbevelingen van de aanbevelingen in het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) "Industrie en omwonenden".

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen