Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee

De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM, 2008) verplicht de lidstaten van de Europese Unie om hun zeeën schoner en gezonder te maken. De Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee beschrijft op welke onderwerpen de overheid de kwaliteit van de zee meet, welke criteria zij hierbij hanteert en op welke manier wordt gemeten en gemonitord. Het ministerie van IenW werkt momenteel aan een nieuwe versie van het monitoringsprogramma en heeft het OFL gevraagd om een digitale consultatie hierover te begeleiden.

Het KRM-monitoringprogramma

Het KRM-monitoringprogramma vormt deel 2 van de Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee. Dit monitoringprogramma beschrijft drie dingen voor de periode 2020 - 2026:

  1. De onderwerpen die gemeten gaan worden;

  2. De criteria op basis waarvan een oordeel wordt gevormd;

  3. De manier waarop de kwaliteit van de zee (ook wel goede milieutoestand genoemd) wordt gemeten.

Meer informatie over de overige delen van de Mariene Strategie vindt u in de achtergrondinformatie.

Digitale consultatie en vervolg

Eind 2019 heeft het OFL een digitale consultatie gehouden. De uitkomsten zijn aan de ministers van IENW en LNV aangeboden. Beide ministeries hebben inmiddels ook hun reactie gegeven op het advies. De reacties zijn verwerkt in het ontwerp en in april en mei 2020 hebben belanghebbenden een zienswijze hierover kunnen geven.

Bekijk de documenten over de uitkomsten.

 

 

 

 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie settings