Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee

De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM, 2008) verplicht de lidstaten van de Europese Unie om hun zeeën schoner en gezonder te maken. Deel 3 van de Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee beschrijft welke maatregelen de overheid neemt om de goede milieutoestand te behalen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt momenteel aan een nieuwe versie van het programma van maatregelen en heeft het OFL gevraagd om een digitale consultatie hierover te begeleiden.

OFL-consultatie start 20 oktober

De digitale OFL consultatie Mariene Strategie deel 3 – Programma van maatregelen- voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2022-2027, heeft open gestaan tussen 20 oktober 2020 en 10 november 2020.

Deel 3 beschrijft de maatregelen die nodig zijn om de goede milieutoestand en de milieudoelen te kunnen bereiken. Meer informatie over de Mariene Strategie (deel 1 en 2) vindt u bij achtergrondinformatie. 

Vervolg

Een concept OFL brief is opgesteld op basis van de ontvangen reacties. De uiteindelijke brief wordt gericht aan de ministers van IenW en LNV. Het ministerie van IenW verwerkt de reacties zover mogelijk in het deel 3, dat het ministerie naar verwachting begin 2021 formeel ter inzage legt.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen