Platform Spoorgoederenvervoer en Leefomgeving

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het heeft Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving verzocht een Platform Spoorgoederenvervoer vorm te geven. Het doel van het Platform Spoorgoederenvervoer en Leefomgeving is een dialoog tot stand te brengen over een visie voor spoorgoederen en de leefomgeving voor de lange termijn.

Wat is de aanleiding van het Platform?

Naar aanleiding van het ‘Actieplan Leefbaar Spoor bij goederenvervoer’ van Tweede Kamerlid Van Ginniken heeft staatssecretaris Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (verder IenW) het OFL verzocht een Platform Spoorgoederenvervoer vorm te geven. OFL-voorzitter Johan Remkes is onafhankelijk voorzitter van het Platform spoorgoederenvervoer en leefomgeving (verder Platform). Het OFL voert het secretariaat.

Wat is het doel van het Platform?

Het Platform richt zich onder meer op de ontwikkelingen rondom het vervoer van goederen via -spoorgoederencorridors en onderzoekt de impact daarvan op de leefomgeving. Het Platform wil aan de hand van een dialoog met alle betrokken maatschappelijke partijen gezamenlijk komen tot advies en visievorming voor het spoorgoederenvervoer en de leefomgeving.

Hoe verliep de verkenningsfase?

In de verkenningsfase hebben de leden van het Platform op 22 september en 14 november 2023 de werkwijze en de uitgangspunten verder uitgewerkt. Voorzitter Remkes heeft het resultaat van de verkenning in november aan de staatssecretaris van IenW aangeboden.

In deze brief benoemt de voorzitter elementen die van belang zijn voor de verbinding van de leefomgeving met het spoorgoederenvervoer. Daarnaast schetst hij een toekomstbeeld en geeft hij aan welke richting kan worden gekozen om dat toekomstbeeld binnen handbereik te krijgen. De maatregelen die voor de korte en middellange termijn zijn aangegeven hebben tot doel de hinder voor omwonenden te verminderen in de periode totdat een structurele oplossing is gerealiseerd. Deze brief is meegenomen in de Kamerbrief van december waarin de staatssecretaris de contouren van het Platform en de noodzaak van een integrale visie schetst.

Wie zijn leden van het Platform?

De leden van het Platform zijn organisaties die belang hebben bij ontwikkelingen rond het spoorgoederenvervoer.

  • 4 leden van bewonersorganisaties
  • 4 leden van spoorvervoerders, verladers en zeehavens
  • 1 lid van ProRail
  • 4 personen vanuit decentrale overheden uit resp. de provincies Overijssel, Gelderland en Brabant en uit de gemeenten Venlo en Dordrecht
  • 4 personen vanuit de Rijksoverheid van IenW, BZK en EZK

De leden gaan eens per kwartaal met elkaar in gesprek zodat alle perspectieven van gerelateerde vraagstukken worden belicht.

Een uitgebreide beschrijving van de werkwijze van het Platform leest u in dit document.

Advies verminderen van hinder door werkzaamheden derde spoor

In het Notaoverleg MIRT van 22 januari 2024 is de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat om advies gevraagd over de vraag welke korte termijn maatregelen mogelijk zijn om de hinder voor de bewoners in Noord-Brabant te verminderen, als gevolg van de werkzaamheden aan het derde spoor. In het Platform is deze vraag besproken en zijn aanbevelingen naar voren gebracht.

Het advies van de voorzitter leest u in deze brief (PDF, 178kB)

Brief aan staatssecretaris Jansen

Op 3 juli heeft de voorzitter van het Platform Spoorgoederenvervoer en Leefomgeving in een brief aan staatssecretaris Jansen de prioriteiten voor de komende ambtsperiode onder de aandacht gebracht. Deze prioriteiten zijn benoemd door de leden van het Platform tijdens vergaderingen op 2 februari en 17 mei jl.

Lees de brief aan staatssecretaris Jansen (PDF, 78kB)

 

Meer nieuws over Platform Spoorgoederenvervoer

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Meer nieuws over Platform Spoorgoederenvervoer","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"260173"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen