{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"238840"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Submenu

Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater

Naar aanleiding van de wateroverlast en hoogwaterstanden in Nederland in de zomer van 2021, heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater ingericht. Het onderwerp is van grote relevantie voor veel maatschappelijke organisaties. Daarom had het ministerie het OFL gevraagd om een proces in te richten om het maatschappelijk veld breed te betrekken bij de advisering aan de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater.

Aanleiding

Halverwege juli 2021 kreeg Nederland boven de regio Limburg te maken met extreme regenval. Het lang aanhouden hiervan zorgde voor ernstige wateroverlast en hoogwaterstanden. De minister van IenW gaf aan met de betrokken partijen een Beleidstafel te willen inrichten naar voorbeeld van de Beleidstafel Droogte. Hierin wordt de wateroverlastsituatie in Limburg geëvalueerd en bekeken wat dit betekent voor het beleid. Het doel van de Beleidstafel is om te leren van de situatie in Limburg en in de toekomst overal in Nederland beter voorbereid te zijn op de gevolgen van een periode van extreme neerslag. Naar verwachting gaat dit steeds vaker gebeuren.

Beleidstafel

De Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater had een doorlooptijd van een jaar. Vanuit zeven werksporen werden makkelijke en snelle verbeteringen ('quick wins’) voor beleid op korte termijn geïnventariseerd. Vervolgens werd de resterende periode gebruikt om tot adviezen ter verbetering van beleid te komen. De Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater heeft op twee momenten de Stuurgroep Water – waarvan de minister van onderdeel is – geadviseerd.

De werksporen zijn onder andere ingegaan op:

  • Wat voor lessen getrokken konden worden over de werking van het regionale watersysteem, de aansluiting op het hoofdwatersysteem en klimaatadaptatie uit de specifieke situatie die in Limburg was ontstaan.
  • Wat een dergelijke neerslagsituatie in andere delen van Nederland tot gevolg zou hebben; met aandacht voor onder andere ruimtelijke inrichting en landgebruik.
  • Hoe het beleid van klimaatadaptatie had gefunctioneerd en mogelijk kon worden aangescherpt.
  • Hoe het hoofdwatersysteem had gefunctioneerd, in samenhang met waterveiligheid.
  • Relevante grensoverschrijdende kennisvragen en de invulling van internationale samenwerking.
  • Wat er gedaan kon worden om bewoners en overheid beter bewust te maken van de mogelijke risico’s en gevolgen van dergelijke gebeurtenissen.

Rol en aanpak OFL

De onderwerpen wateroverlast en hoogwater zijn erg belangrijk voor veel maatschappelijke organisaties. Daarom is het OFL gevraagd een proces in te richten om het maatschappelijk veld breed te betrekken bij de advisering aan de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater.

Doordat het om een complex en urgent vraagstuk ging – waarbij veel verschillende partijen en overheidsslagen betrokken waren – was een onafhankelijke voorzitter van belang.

Het OFL organiseerde twee bijeenkomsten:

  1. Een onlinebijeenkomst op donderdag 13 januari 2022. Tijdens deze bijeenkomst hebben maatschappelijke organisaties zich uitgesproken over de eerste inventarisatie en de ‘quick wins’ die door de werksporen waren opgesteld. De organisaties hebben de beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater hierover geadviseerd. Bekijk de eerste OFL-rapportage voor de beleidstafel.
  2. De tweede bijeenkomst was op 23 september 2022. In deze bijeenkomst hebben de maatschappelijke organisaties zich uitgesproken over verdere adviezen die door de werksporen waren opgesteld. De organisaties hebben de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater hierover geadviseerd. Ga naar de tweede OFL-rapportage

Het OFL heeft de reactie van de betrokken deelnemers in een onafhankelijk advies verwerkt. Dit advies is door de OFL-voorzitter aan de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater aangeboden en toegelicht. Op deze manier heeft het OFL de bestuurlijke vertegenwoordigers aan de Beleidstafel inzicht gegeven in hoe het maatschappelijk veld tegen de adviezen vanuit de werksporen aankijkt, zodat dit betrokken kon worden bij hun besluitvorming.

De aanbevelingen van de Beleidstafel zijn door de minister van IenW overgenomen en op 19 december aan de Tweede Kamer aangeboden.

Bekijk het nieuwsbericht: Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) neemt alle aanbevelingen over en stuurt vandaag het eindadvies ‘Voorkomen kan niet, voorbereiden wél’ naar de Tweede Kamer.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen