Geborgde zetels in waterschapsbesturen

Op 5 juni 2020 heeft de commissie Boelhouwer haar rapport ‘Geborgd gewogen - advies over de geborgde zetels in waterschapsbesturen’ aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat aangeboden. Omdat het een onderwerp is dat bij veel partijen leeft en belanghebbenden zich nog niet over het advies konden uitspreken, heeft de minister het OFL verzocht om een consultatieproces in te richten. In de consultatie heeft het OFL belanghebbenden gevraagd om breed te reflecteren op het advies.

Brede consultatie

De consultatie bestond uit een aantal gesprekken en een internetconsultatie. Deze vonden van eind augustus tot begin oktober plaats via deze website. De internetconsultatie heeft ruim 1.500 reacties van belanghebbenden opgeleverd. Van alle online reacties heeft het OFL een kwalitatieve analyse laten maken, die samen met de analyse uit de gesprekken, was verwerkt in de rapportage ‘De stem van het water – perspectieven uit een brede consultatie over geborgde zetels in waterschapsbesturen’.

Voorzitter Wobine Buijs heeft deze rapportage op donderdag 17 december 2020 aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De minister heeft het op 7 januari 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. Besluitvorming over de geborgde zetels zal plaatsvinden door het nieuwe kabinet.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen