Noordzeestrategie

Rond de Noordzee zijn veranderingen gaande op het gebied van energie, natuur en voedsel. Tot nu toe heeft het opstellen van een samenhangend Noordzeebeleid complex gebleken. Om tot een duurzame samenwerking tussen stakeholders en verantwoordelijke ministeries te komen, heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) in oktober 2018 gevraagd een verkenning uit te voeren naar de Strategische Agenda Noordzee 2030. Naar aanleiding van het OFL-advies dat uit de verkenning voortvloeide, verzocht de minister het OFL om een Noordzeeoverleg op te stellen met als doel het bereiken van een Noordzeeakkoord.

Lees meer over het Noordzeeoverleg

Klimaatakkoord verhoogt de druk

Er is veel steun om de komende decennia op de Noordzee aanzienlijk meer energie uit wind op zee te winnen (Klimaatakkoord). Maar er is ook bij velen het besef dat deze forse groei van windmolenparken op zee om zorgvuldige afweging vraagt van alle belangen die op de Noordzee in het geding zijn. Dan gaat het niet alleen om het verdelen van de pijn, maar juist om door innovatie nieuwe perspectieven te ontwikkelen. Daarbij is een gezonde Noordzee geen afleiding van verschillende functies, maar een grote waarde op zichzelf.

Conclusies verkenning

Kort samengevat heeft het OFL in haar adviesrapport over de Strategische Agenda Noordzee 2030 drie belangrijke conclusies getrokken:

  • Ten eerste is er een kwaliteitssprong nodig in het beleidsvormingsproces: van een consultatief naar een participatief proces, van reageren op ambtelijke concepten naar gezamenlijk met stakeholders werken aan een Noordzeeakkoord onder onafhankelijk voorzitterschap.
  • Ten tweede moet er op de gezamenlijke agenda visserijvraagstukken worden geplaatst, waarbij overleg met de andere partners op de Noordzee zinvol is. Gezien de verwevenheid tussen de rol van de visserij op de Noordzee met de toekomst van de visserijsector als geheel, is zorgvuldige afstemming tussen de onafhankelijk voorzitter en het ministerie van LNV geboden.
  • Ten derde beveelt het OFL aan vroegtijdig in het Noordzeeoverleg tot afspraken te komen over een Transitiefonds: aard, omvang en financiering. Ook afspraken over de governance van zo’n fonds kunnen bijdragen aan de totstandkoming van een Noordzeeakkoord.

Bekijk het volledige adviesrapport.

Minister vraag het OFL om voorstel Noordzeeoverleg

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het adviesrapport van de OFL-verkenning voor de Noordzeestrategie 2030 in januari 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer. De minister heeft het advies namens de ministers van LNV, EZK en BZK in beginsel overgenomen. Zij heeft het OFL gevraagd om onder onafhankelijk voorzitterschap een voorstel te maken om samen met de Rijksoverheid en stakeholders een Noordzeeoverleg op te zetten met als doel om in maximaal een half jaar tijd tot een Noordzeeakkoord te komen. In het akkoord hebben de deelnemers gedragen keuzes en afspraken voor beleid vastgesteld die de opgaven voor visserij, natuur en windenergie concreet maken en in balans brengen.

Meer informatie is te lezen in de brief aan de Tweede Kamer en de verzoekbrief aan het OFL.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen