Deltawet

Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) heeft zich in 2016 over de evaluatie van de Deltawet gebogen. Daarvoor heeft het OFL een enquête uitgezet en op basis daarvan een rapport voorgelegd aan de commissie Evaluatie Deltawet. De bevindingen van het OFL zijn integraal opgenomen in het rapport van de commissie.

Commissie Evaluatie Deltawet

De Deltawet Waterveiligheid en Zoetwatervoorziening (later Deltawet genoemd) trad op 1 januari 2012 in werking en voorzag in een ex-postevaluatie van de onderdelen Deltaprogramma, Deltafonds en Deltacommissaris. De evaluatie keek terug op de periode van de inwerktreding van de wet tot begin 2016. Voor de uitvoering van de evaluatie heeft de minister van Infrastructuur en Milieu een commissie onder leiding van Peter Veld ingesteld.

Lees het nieuwsbericht van de Deltacommissaris over de evaluatie van de Deltawet.

Rol OFL

Het OFL heeft de afgelopen jaren een actieve rol gespeeld bij het proces rond de Deltabeslissingen en nadere afstemming van plannen uit het Deltaprogramma. Ten behoeve van de evaluatie van de Deltawet heeft de commissie Evaluatie Deltawet input en beelden vanuit het OFL gewenst. Daarom heeft het OFL een enquête uitgezet en op basis daarvan een rapport aan de commissie gegeven. De bevindingen van het OFL zijn integraal opgenomen in het rapport van de commissie Evaluatie Deltawet.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen