Agenda

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Agenda","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"241875"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Submenu

Verkenning NOVEX Zuid-Limburg

Het OFL heeft een verkenning gedaan naar de mogelijkheden voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en overheden in het NOVEX-gebied Zuid-Limburg. NOVEX-gebieden maken als Nationale Omgevingsvisie (NOVI)-gebied de stap naar de uitvoering. Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) heeft deze verkenning gedaan op verzoek van het Bestuurlijk Kernoverleg (BKO) Zuid-Limburg en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Zuid-Limburgs landschap

Samenwerken aan blauw-groene opgaven

In Zuid-Limburg moeten ruimtelijke oplossingen gevonden worden voor natuur, stikstof, waterveiligheid, waterkwaliteit/kwantiteit, toenemende ruimtedruk, druk door verblijfstoerisme en het functioneren als recreatief gebied voor eigen inwoners. Wat betekent dit voor het toekomstperspectief van de landbouw in Zuid-Limburg? Deze opgaven zijn sterk vervlochten met elkaar en vragen om samenhangende en grensoverschrijdende oplossingen. Bij het maken van keuzes daarin zien de Rijksoverheid en regionale overheden het water- en bodemsysteem (blauw-groen) als een belangrijk sturend principe, maar tegelijkertijd willen we de kwaliteiten van het karakteristieke landschap behouden en versterken.

De keuzes die gemaakt worden voor de blauw-groene opgaven kunnen grote impact hebben op de mensen en de omgeving. Daaraan samenwerken en samen de ruimtelijke puzzel leggen is dus van groot belang. ‘Samen’ gaat dan over overheden (Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen) en samenleving (zoals maatschappelijke organisaties en bedrijven). Ook kennisinstellingen zijn hierbij essentieel.

Op dit moment lopen er veel processen voor de blauw-groene opgaven. Belangrijke daaronder zijn de programma’s: Waterveiligheid en Ruimte, het Nationaal Programma Landelijk Gebied en ook Panorama Zuid-Limburg. In veel van die processen wordt de samenleving al betrokken. Tot nu toe komen die processen echter nog onvoldoende bij elkaar. De komende tijd gaat het om samenhang en samenwerking voor de opgaven in Zuid-Limburg én om daarbij nog nadrukkelijker de samenleving te betrekken.

Zuid-Limburg als NOVEX-gebied

De opgaven in de blauw-groene structuren zijn een deel van een grotere verzameling ruimtelijke opgaven in Zuid-Limburg. Samengevat zijn de opgaven in NOVEX-gebied Zuid-Limburg: ‘het circulair maken van de economie, aanpak van kwetsbare wijken en hun bewoners en het duurzaam behoud en klimaatbestendig maken van het Nationaal Landschap Heuvelland. Dit mede naar aanleiding van de recente wateroverlast.’ (Kamerbrief 6 juli 2022).

Behalve Zuid-Limburg heeft de Rijksoverheid, verspreid over heel Nederland, nog vijftien andere NOVEX-gebieden aangewezen. Eerder werd Zuid-Limburg al aangewezen als NOVI-gebied. Alle NOVI-gebieden plus een aantal extra gebieden hebben in het voorjaar van 2022 de titel NOVEX-gebied gekregen, om nadruk te leggen op de stap naar uitvoering: de executie.

Dit zijn allemaal gebieden waarin veel ruimtelijke opgaven ‘dusdanig stapelen dat een gebiedsgerichte ordening en prioritering van verschillende nationale opgaven noodzakelijk is. (…) Voor deze gebieden is op voorhand duidelijk dat de Rijksoverheid meerdere jaren relatief intensief als partner deelneemt in perspectief- en planontwikkeling en in de uitvoering. (…) Kern van de aanpak is dat overheden, maatschappelijke organisaties en andere belangrijke belanghebbenden gezamenlijk vastleggen wat noodzakelijk is om deze gebieden toekomstbestendig te ontwikkelen.’ (Kamerbrief 17 mei 2022).

 

Aanpak OFL-verkenning Zuid-Limburg

Om in kaart te brengen wat er voor de samenwerking in het NOVEX-gebied Zuid-Limburg nodig is, gingen de OFL-secretarissen in gesprek met betrokkenen afkomstig uit diverse overheden, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Dat hebben zij gedaan in een aantal individuele gesprekken en een OFL-bijeenkomst met een diverse groep (toekomstige) betrokkenen.

Rapport verkenning

In december 2022 is naar aanleiding van deze verkenning een OFL-rapport verschenen. In het rapport staat een voorstel om toe te werken naar een samenwerking (coalitie) van overheden en maatschappelijke stakeholders op basis van een coalitieakkoord blauw-groen Zuid-Limburg. Verder staat hierin een stappenplan dat in hoofdlijnen beschrijft hoe deze coalitie en het akkoord tot stand zijn gekomen

Het OFL-rapport was aangeboden aan:

  • de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening;
  • de minister van Infrastructuur en Waterstaat;
  • het Bestuurlijk Kernoverleg Zuid-Limburg;
  • het Directeurenoverleg NOVEX Zuid-Limburg.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen