Structuurvisie Ondergrond

Met de Structuurvisie Ondergrond wil de overheid de ondergrondse ruimte ordenen en activiteiten in de ondergrond beter op elkaar afstemmen. De structuurvisie ondersteunt in een duurzame en efficiënte inrichting van de ruimte onder ons land. Voor deze structuurvisie zijn de milieueffecten in een milieueffectrapport (planMER) onderzocht.

Doelen structuurvisie ondergrond

De doelen van de Structuurvisie Ondergrond zijn:

  • Een ruimtelijk afwegingskader opstellen, zodat een vergunningverlening voor bijvoorbeeld aardwarmtewinning en gasopslag beter onderbouwd zou plaatsvinden.
  • Meer duidelijkheid creëren voor initiatiefnemers en andere overheden bij toekomstige projecten in de ondergrond.

Werkdocument ontwerpstructuurvisie Ondergrond

Het werkdocument ten behoeve van de ontwerpstructuurvisie Ondergrond is op 27 mei 2016 in het OFL-overleg ter zake gekomen. Tijdens de bespreking van dit werkdocument waren maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven aanwezig. De ontwerpstructuurvisie Ondergrond lag van 22 november 2016 tot en met 2 januari 2017 ter inzage voor het brede publiek.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen