Transformatie vastgoed in de stad

Stedelijke vitaliteit vraagt om een transformatie van het vastgoed in de stad. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli, 2016) heeft geconcludeerd dat als de functie en het gebruik van gebouwen flexibeler wordt, er beter kan worden aangesloten bij maatschappelijke ontwikkelingen.

Aanbevelingen van de Rli

Belangrijkste aanbevelingen van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli, 2016) voor de ontwikkeling van de kracht van de stedelijke regio’s:

  • Zoek naar zinvol alternatief gebruik voor leegstaand (of leegkomend) maatschappelijk vastgoed. Stel het maatschappelijk rendement voorop bij het omgaan met (leegstaand) vastgoed en speel in op maatschappelijke initiatieven die ruimte zoeken.
  • Bied ruimte voor maatschappelijke initiatieven in de stad. Koester aantrekkelijke ontmoetingsplekken in een wijk, omdat zij een belangrijke voorwaarde vormen voor het ontstaan van maatschappelijke initiatieven.
  • Zorg voor een verdere reductie van plancapaciteiten en voor het afwaarderen van privaat vastgoed.
  • Maak op gemeentelijk niveau bestuurlijke keuzes over welke functies en welk gebruik van vastgoed men wel en niet wil toelaten in de stad.
  • Richt de besluitvorming over de Rijk-vastgoedportefeuille op de regio en op de maatschappelijke doelen van medeoverheden. Zie de weging van maatschappelijke doelen en financiële opbrengsten als gebiedsgericht maatwerk.
  • Creëer mogelijkheden voor hergebruik van vastgoed door bijvoorbeeld meer flexibiliteit in regelgeving.

Uitkomst OFL-werkconferentie 20 oktober 2016

Op 20 oktober heeft een werkgroep vijf voorstellen geformuleerd om de transformatie naar vastgoed in de stad verder te brengen. Hun voorstellen zijn gericht op de wet- en regelgeving, programmering van activiteiten en governance.

Lees hier het Rli-rapport ‘Opgaven voor duurzame ontwikkeling’

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen