Energietransitie

Om daadwerkelijk te kunnen groeien naar een duurzame energievoorziening is een ander perspectief nodig in het energiebeleid. De snelheid van de CO2-reductie in Nederland moet drastisch omhoog om de internationale doelstellingen te kunnen halen. Een helder CO2-reductiedoel per energievorm helpt bij het verwezenlijken van de uiteenlopende doelstellingen die daarvoor zijn opgesteld.

Aanbevelingen van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Belangrijkste aanbevelingen van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli, 2016) voor het klimaatbeleid en de energietransformatie:

 • Leg het internationaal afgesproken CO2-reductiedoel van 80% tot 95% in 2050 (ten opzichte van 1990) voor Nederland vast in een wet. Op basis van het klimaatakkoord van Parijs verwacht de Raad zelfs dat een aanscherping van het CO2-reductiedoel naar meer dan 90% nodig is.
 • Stuur actief en specifiek gericht op het CO2-reductiedoel, door per energievorm herkenbare tussendoelen vast te stellen, in samenspraak met maatschappelijke partijen.
 • Toon daadkracht en verhoog de snelheid van CO2-reductie in Nederland. Leg een steeds dwingender regime van stimulering en wetgeving op als dat nodig blijkt te zijn.
 • Stel een onafhankelijke organisatie in (een energiecommissaris) die partijen kan stimuleren, aanspreken, bijsturen en uiteindelijk zelfs straffen. Die organisatie moet ook dienen als loket waar mensen terechtkunnen met vragen, ideeën, kansen en problemen.
 • Sluit regionale coalities in Europa als EU-brede afspraken niet snel genoeg tot stand komen.
 • Zet langjarige en grootschalige innovatieprogramma’s op waarin duidelijke doelen zijn gesteld.
 • Zorg voor juiste prijzen en voor aanpassing van het belastingstelsel. Daarvoor moeten CO2-emissies een prijsstelling krijgen en moeten maatschappelijke kosten die voortkomen uit bijvoorbeeld leveringszekerheid, flexibiliteit en stabiliteit van het systeem, in energieprijzen verwerkt worden.
 • Organiseer voldoende financiële middelen voor de energietransitie.

Uitkomst OFL-werkconferentie

Met de analyse van Rli als uitgangspunt hebben vier werkgroepen op 20 oktober samen 20 voorstellen geformuleerd waarmee de energietransitie verder kan worden gebracht. Hun voorstellen zijn gericht op:

 • wetgeving en kaderstelling;
 • regie, programmering en samenwerking;
 • industrie en mobiliteit;
 • bebouwde omgeving en infrastructuur;
 • financiering en governance.

Lees hier het Rli-rapport ‘Opgaven voor duurzame ontwikkeling’ 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen