Versterking stedelijke regio's

Nederland staat voor grote nationale en internationale uitdagingen die vragen om de transformatie van een aantal gebieden in onze samenleving. Een daarvan is de ontwikkeling van de stedelijke regio’s. In plaats van elkaar beconcurreren met een zo gunstig mogelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners, moeten gemeenten inzetten op samenwerking en aanvulling van elkaars kwaliteiten en voldoende kracht ontwikkelen om mee te kunnen spelen in de wereldeconomie. 

Aanbeveling van de Raad

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli, 2016) heeft een aantal aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de kracht van de stedelijke regio’s. De belangrijkste daarvan zijn:

  • Het nationaal beleid moet expliciet worden gericht op een strategie waarin stedelijke gebieden gebruik maken van elkaars krachten en elkaar aanvullen waar nodig – stedelijke regio’s kunnen samen een compleet geheel gaan vormen.
  • Ook gemeentelijke overheden onderling moeten in hun beleid uitgaan van de kracht van aanvulling en samenwerking in hun stedelijke regio’s.
  • Om stedelijke regio's krachtig te kunnen laten samenwerken, is het belangrijk om te zorgen voor goede verbindingen binnen en tussen die stedelijke regio’s.
  • Richt de aandacht op het maatschappelijke resultaat zodat ook doelstellingen op andere beleidsterreinen, zoals duurzaamheid, werkgelegenheid en verdeling van risico’s worden meegewogen.
  • Werk een financieel plan uit dat regionale aanvullingen, krachtenverdeling en samenwerking tussen overheden en de verschillende sectoren onderling verder stimuleert (regiofondsen).

Uitkomst OFL-werkconferentie 20 oktober

Op 20 oktober hebben drie werkgroepen samen zestien voorstellen geformuleerd om de transitie naar een krachtige stedelijke regio verder te brengen. Hun voorstellen zijn gericht op de wet- en regelgeving, programmering van activiteiten, governance en kennisontwikkeling.

Lees hier het Rli-rapport ‘Opgaven voor duurzame ontwikkeling’ 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen